Berg

Forskning och utveckling inom bergteknik

Inom Tyréns har vi ordet nyfikenhet som ett av våra ledord. Nyfikenheten gör att forskning är ett naturligt inslag i vår vardag, vilket är mycket utvecklande för hela vår verksamhet. Tyréns är speciellt känt för vår spetskompetens inom injektering.

Sven Tyréns Stiftelse, tillsammans med externa finansiärer, ger oss möjlighet till fördjupade studier inom olika områden.

Underhållstätning av befintlig mediatunnel
Ett utvecklingsprojekt, som finansierats av Sven Tyréns Stiftelse och externa finansiärer, är underhållstätning av en befintlig mediatunnel under centrala Göteborg. Tillsammans med Telia och Chalmers tillämpades den senaste forskningen i praktiken. Målet med projektet var att minska inläckaget i en befintlig tunnel, där tidigare tätningsarbeten har misslyckats eller inte uppnått önskat resultat.

Långhålsinjektering
Som förbearbetning av Norra Randzonen i västra tunnelröret i Hallandsåsen utfördes förinjektering sektionsvis av 235 m långa borrhål, med syftet att täta sprickor ner till 80 µm eller uppnå en tätningsfaktor på minst 50. Designen utarbetades av Skanska tillsammans med Tyréns och Trafikverket för de första 60 m, där grundkonceptet utgjordes av att två olika brukstyper. Med hjälp av kontinuerliga observationer, s.k. aktiv design, kunde recept för bruk som uppfyllde tätningskraven framtas.

BerGIS
Tyréns har utvecklat en webbaserad databas i GIS-miljö för förvaltning av bergskärningar. I denna databas kan såväl besiktningsmannen som entreprenören enkelt leverera sina besiktningsrapporter eller åtgärdsrapporter. Förvaltaren, t.ex. Trafikverket eller en kommun, kan i en översiktskarta se vilka bergskärningar som behöver ses till härnäst.

Tidsbestämning av berggrundsrörelser
SKB har finansierat ett forskningsprojekt som bestod i att tidsbestämma berg-grundsrörelser. Vår ständigt aktiva planet har stått för både nutida och historiska rörelser i jordskorpan. Med hjälp av radiometriska dateringsmetoder kan vissa rörelser tidsbestämmas och vi kan få en uppfattning om hur aktiv jordskorpan i ett visst område är. För SKB är detta en av flera parametrar man måste ha kunskap om för att hitta den mest lämpade platsen för djupförvaret av kärnbränsleavfall.

Korrelation av radarreflektorer med geologi
Geofysik används ofta för undersökning av berg, men vad är det egentligen som geofysiken visar? För SKB har Tyréns utrett vad radarreflektorer i berg egentligen är och bestämt sannolikheten att detektera långa enskilda sprickor med hjälp av radar. Reflektorer i såväl granitisk som gnejsig miljö har utretts.