Brand, risk & säkerhet

Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA)

Vi anser att alla har rätt att leva och verka i ett tryggt och säkert samhälle som är resilient nog att alltid kunna tillgodose våra grundläggande behov. För att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser ska samtliga kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) i enlighet med MSBFS 2010:6 och MSBFS 2010:7. Vi kan hjälpa er i detta arbete och stärka både er och samhällets krisberedskap.

Vi hjälper er att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och att utarbeta en tydlig handlingsplan för fortsatt arbete.

Tillväxt, klimatförändringar, urbanisering och privatisering ökar sårbarheten genom bland annat ökad förtätning av stadskärnor, riskexponering vid vatten, omfattande infrastrukturprojekt och uppdelat ansvar för Sveriges krisberedskap mellan offentliga och privata aktörer. Detta skapar beroenden mellan samhällsviktiga verksamheter och ökar risken för spridning av konsekvenser mellan olika samhällssektorer och geografiska områden.

Vi hjälper er att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och att utarbeta en tydlig handlingsplan för fortsatt arbete. Detta skapar förutsättningar för att minimera risker mot samhällsviktig verksamhet och ökar samhällets krisberedskap.

Vi kan hjälpa er med:

  • Processledning av risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
  • Identifiering och prioritering av samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden
  • Identifiering, analys och utvärdering av risker som kan påverka samhällsviktig verksamhet
  • Konsekvensanalyser och scenariospel
  • Övningar och krishantering
  • Ledning och uppföljning av handlingsplan