Tjänster

Dammar

Dammar har många olika användningsområden inom Sverige och världen idag. Utöver lagring av vatten för energi möjliggör även dammar våtmarker, översvämningsskydd, vattenspeglar, förvaring av miljöfarligt avfall och mycket annat. För att skapa en miljöanpassad drift av dammanläggningar och vattendrag finns det även många tjänster kring dammar som Tyréns arbetar inom. Exempel på det kan vara utrivning av dammar, påverkan på kulturmiljö samt djur- och växtliv, fiskvägar och riskhantering kring dammanläggningar och beredskapsplanering. Tyréns har även spetskompetens inom dammars konstruktion, instrumentering, geologi, hydrologi samt hydraulik kring dammanläggningar. Vi har mångårig kompetens inom området och är aktiva i många projekt, både som tekniska experter samt projektledare och handläggare.