Geografisk informationsteknik

Geografisk analys

Analys av geografisk information skapar möjligheter att hantera komplexa utmaningar inom samhällsbyggnaden. Inom Tyréns nyttjas avancerade GIS-verktyg som problemlösare inom flera av våra teknikområden och vi har lång erfarenhet av olika typer av geografiska analyser.

Vi utför analyser som exempelvis lägesoptimeringar, fastighetsanalyser, översvämningsanalyser, skredriskanalyser och solenergiberäkningar. Ofta utförs analyserna tillsammans med expertkompetens ifrån företagets övriga teknikområden där ämnesspecifik kompetens tillsammans med kompetens inom geografisk informationsteknik tar fram en tillförlitlig lösning på ett komplext problem.

Tyréns gör beräkningar och analyser av översvämningsrisker vid skyfall och höga havsnivåer. Geografiska data sammanställs och bearbetas t ex fjärranalys utifrån flygbilder för kartering av hårdgjordhet inom urbana områden och med 3D-visualisering av avrinningsområden med översvämningsrisker relaterade till samhällsfunktioner och utbyggnadsplaner. Resultatet används för analys av storlek på avrinning vid skyfall och för lokalisering av områden med översvämningsrisker. Metoden är användbar för planering av åtgärder mot översvämningar, platsspecifikt för en gata eller övergripande för hela tätorter. 

Vi kan hjälpa dig ta reda på var du bör etablera din nya verksamhet, värdeförändringen av mark efter etablering av spårbunden kollektivtrafik eller hur mycket energi som kan utvinnas genom att sätta solceller på några utvalda byggnader.