Avfall

Avfall i samhällsbyggnad

Det är vanligt att avfallsfrågor hanteras för sent i samhällsplaneringen. För att få en optimal avfallshantering bör avfallsaspekter integreras tidigt i samhällsbyggnadsarbetet. Detta leder till bättre lösningar för användare, miljö, arbetsmiljö och ekonomi.

Tyréns har erfarenhet av att arbeta med avfallsfrågor i stadsbyggnadsprocessens olika delar, från regionplanering till detaljplaner och bygglov.

Avfall i samhällsplaneringsprocessen
Tyréns kan genomföra specialutredningar eller delta som experter eller bollplank inom alla delar av samhällsplaneringsprocessen. I regionplanering och översiktsplanering behöver förutsättningar skapas för en modern och strategisk avfallshantering. Utrymme behövs för avfallshantering och återbruk. I detaljplaner gäller det att skapa förutsättningar för en god avfallshantering för de som ska bo och verka i området.

Bygglov och insamlingslösningar
Tyréns arbetar med bygglovsrelaterade frågor, rådgivning och utformning av avfallsutrymmen och insamlingslösningar för fastighetsägare och verksamheter. Detaljerna i utformningen av avfallshanteringen och avfallsutrymmena avgörs i bygglovsprocessen, där till exempel dörrbredder och lutningar kan vara avgörande för hur den dagliga avfallshanteringen upplevs.

Avfallsförordningen och nya regler om sortering av byggavfall
Reglerna om sortering av byggavfall i minst 7 fraktioner, som trädde i kraft den 1 augusti 2020, innebär stor påverkan för många byggaktörer. Tyréns har stor vana av att tolka lagstiftning på avfallsområdet i relation till både plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och arbetsmiljölagstiftning. Vi kan också hjälpa till med dispensansökningar.