Avfall

Deponier

I Sverige finns det ett hundratal deponier i drift och flera tusen nedlagda. De innebär ofta en belastning för både den lokala och den globala miljön till följd av att samhällets farliga ämnen koncentreras där. Tyréns har en bred kompetens och erfarenhet av att arbeta med deponiers alla faser och den skiftande miljöpåverkan dessa har. Tyréns arbetar också aktivt med utvecklingsprojekt inom deponiområdet.

Deponier kan liknas vid individuella levande organismer och varje anläggning kräver enskilda lösningar. I anläggningsskedet undersöker vi de geologiska förutsättningarna och tar fram bygghandlingar för hur deponin ska anläggas för att få minsta möjliga lakvattenproduktion och sättningsproblem. Vi kan ta fram tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Under driftsfasen uppstår lakvatten, deponigas och sättningar. Vi tar fram de kontrollprogram och de tekniska lösningar för uppsamling och rening av vatten och gas som krävs och utför periodisk besiktning och optimering av egenkontrollen. Bränder är vanliga på deponier och Tyréns har tagit fram guiden som visar hur man undviker detta och skräddarsyr lösningar för varje deponi. Vi arbetar också med sluttäckning av deponier, tar fram avslutningsplaner och projekterar täckskikt, lutningar och lakvattenhantering. Vi tar även fram täckningsanmälan och kontrollprogram och arbetar för att kunna återvinna avfall som täckningsmaterial.

Svenska deponier innehåller metaller och ämnen som ofta är lättare att utvinna än ur konventionella gruvor. Tyréns arbetar med landfill mining och specialiserar sig på att genom geofysiska metoder skapa en uppfattning om vilka tillgångar som finns och vilka problem som kan uppstå i samband med urgrävningen av en deponi.