Brand, risk & säkerhet

Industriell riskhantering

En proaktiv och systematisk riskhantering hjälper din verksamhet att identifiera och förebygga risker. Kravet på att utföra en riskbedömning kan komma från det egna företaget, men det ställs också krav i en rad olika lagstiftningar, exempelvis vid hantering av brandfarliga produkter. Vi kan hjälpa er att omsätta dessa krav till ett praktiskt arbetssätt i er verksamhet.

En anläggning som fungerar säkert och tillförlitligt bygger på en systematisk och väl fungerande riskhanteringsprocess. Vi genomför riskbedömningar för att identifiera möjliga olyckor som kan inträffa, en analys av sannolikheten för dessa olyckor samt konsekvenser om en olycka skulle inträffa.

Utifrån detta underlag ger vi rekommendationer om lämpliga åtgärder för att höja säkerheten i anläggningen. Vid behov kan vi erbjuda företagsanpassad utbildning och vi har även certifierade rådgivare för transport av farligt gods. Våra medarbetare har erfarenhet från industriell riskhantering i många olika branscher. Vi vill tillsammans med våra kunder hitta det bästa arbetssättet för att hantera riskerna.

En proaktiv och systematisk riskhantering hjälper din verksamhet att identifiera och förebygga risker.

Inom tjänsteområdet industriell riskhantering kan vi erbjuda en rad tjänster: 

  • Klassning och riskbedömning av explosionsfarliga områden avseende brandfarliga varor (vätska, gas eller damm) samt framtagande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX-direktiven.
  • Utvärdering av incidenter och olyckor med förslag på riskreducerande åtgärder och krishantering.
  • Sammanställa säkerhetsrapporter i enlighet med kraven i Sevesolagstiftningen.
  • Certifierade säkerhetsrådgivare, något som alla företag som sänder och transporterar Farligt Gods måste ha.
  • Riskbedömning inom industriell säkerhet i enlighet med krav i lagen om skydd mot olyckor, plan- och bygglagstiftningen, miljölagstiftningen, Sevesolagstiftningen och arbetsmiljölagen.