Brand, risk & säkerhet

Riskhänsyn i fysisk planering

Vid planering av bebyggelse och infrastruktur är det viktigt att ta hänsyn till risker som kan leda till olyckor. Genom att ta hänsyn till riskerna kan vi se till att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet. Vi genomför riskbedömningar som är anpassade till de olika moment som förekommer inom planarbete, exempelvis detaljplaner, fördjupade översiktsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för olyckor. Vi hjälper er med en riskbedömning som identifierar möjliga olyckor, analyserar sannolikhet och konsekvens för desamma samt vid behov föreslår lämpliga riskreducerande åtgärder.

Genom att ta hänsyn till riskerna kan vi se till att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet.

En väl utförd riskbedömning utgör beslutsunderlag avseende olika planeringsalternativ eller riskreducerande åtgärder. Tyréns är delaktiga i hela planprocessen för att värdera olika möjligheter att bygga och anpassar vår detaljeringsgrad baserat på platsens förutsättningar och beroende på var i processen projektet befinner sig. För att göra våra handlingar lättare att förstå har vi möjlighet att visualisera risknivå på kartmaterial. Vi har ett nära samarbete med andra kompetenser inom Tyréns och kan vid behov hjälpa er med en helhetslösning för projekteringen.

Vi har lång och bred erfarenhet från olika typer av projekt, exempelvis industrier, rangerbangårdar, hamnar, nya väg- och järnvägssträckningar samt bostadsbebyggelse. Vi arbetar med kommuner, fastighetsägare och entreprenörer och kan vägleda er oberoende av var i riskhanteringsprocessen ni befinner er.