Byggnadsvård & kulturmiljö

Kulturhistorisk bedömning av parker, trädgårdar och grönområden.

Tyréns har särskild kompetens inom det gröna kulturarvet och utför bland annat kulturhistorisk bedömning av parker, trädgårdar och grönområden. Vi hjälper beställaren att identifiera var kulturvärdena finns och beskriver hur de kommer till uttryck i miljön.

Det gröna kulturarvet består inte bara av tidstypiska träd, buskar och andra växter utan också av strukturer av olika slag.

Vi ringar in de egenskaper och kulturvärden som beställaren behöver ta hänsyn till vid planerad förändring och vi förser landskapsarkitekterna med de förutsättningar och de underlag de behöver vid omgestaltning och restaurering.

Det gröna kulturarvet består inte bara av tidstypiska träd, buskar och andra växter utan också av strukturer av olika slag. Till exempel terrasser, trappor, stenmurar, diken, stigar, vägar, alléer och vattenkonst. Tillsammans utgör de viktiga karaktärsdrag i den gröna miljön.

Tyréns arbetar med alla typer av gröna miljöer, allt från kyrkogårdar och parker till de grönområden och gröna mellanrum som förbinder bostadsområden. Det finns till exempel tidstypiska stadsplaneringsideal där grönytorna är en del av gestaltningen och som är utformade för att se naturpräglade ut. De berörs många gånger vid förtätning och annan samhällsplanering och här ger vi kunden vägledning i balansen mellan bevarande och utveckling.

Vi erbjuder tjänster som:

  • Parkplaner
  • Vårdprogram
  • Skötselplan/-program
  • Antikvariska undersökningar
  • Gravvårdsinventering, kyrkogårdsändring
  • Antikvarisk medverkan för park och trädgårdar som är byggnadsminne
  • Beskrivning av ekosystemtjänster
  • Artinventeringar
  • Projektering
  • Trädgårdsarkeologiska utredningar