Byggnadsvård & kulturmiljö

Strategiskt kulturmiljöstöd vid utveckling

Tyréns är ett strategiskt kulturmiljöstöd för er som arbetar på såväl en övergripande planeringsnivå som på detaljerad byggnadsnivå. Vi tar fram kulturmiljöprogram och kulturmiljöunderlag för översikts- och detaljplaner och stöttar dig i bygglovsprocessen. Med vår samlade kunskap vägleder vi beställaren med strategiska val och hjälper dig hitta en väg framåt i utvecklingsprocessen.

Med vår samlade kunskap vägleder vi beställaren med strategiska val.

I projekt, som ligger till grund för politiska beslut, läggs stor vikt vid att skapa dokument som är tydliga, enkelt kommunicerbara och operativt inriktade mot samhällsutveckling.

Vi erbjuder tjänster som:

  • Kunskapsunderlag och konsekvensbeskrivning för översiktsplan fördjupad översiktsplan, detaljplan, bygglov
  • Landskapskaraktäriseringar
  • Underlag för strategisk miljöbedömning (MKB)
  • Riksintressefördjupningar
  • Känslighets- och tålighetsanalyser
  • Kulturmiljöprogram