Tjänster

Dammar

Dammar har många olika användningsområden i Sverige och världen idag. Utöver lagring av vatten för energi möjliggör även dammar våtmarker, översvämningsskydd, vattenspeglar, förvaring av miljöfarligt avfall och mycket annat. Tyréns har bred komptens kopplat till dammar.

Tyréns kan bidra med kompetens för att skapa en miljöanpassad drift av dammanläggningar och vattendrag. Det kan handla om utrivning av dammar, påverkan på kulturmiljö samt djur- och växtliv, fiskvägar och riskhantering kring dammanläggningar och beredskapsplanering. Tyréns har även spetskompetens inom dammars konstruktion, instrumentering, geologi, hydrologi samt hydraulik kring dammanläggningar. Vi har mångårig kompetens inom området och är aktiva i många projekt, både som tekniska experter samt projektledare och handläggare.