Dammar

Anläggande eller restaurering av våtmarker och dammar

På Tyréns har vi kompetens att utföra olika typ av uppdrag för att skapa eller restaurera våtmarker och dammar av olika karaktär.

Våtmarker har en viktig funktion i samhället och berör flera av Sveriges miljömål. Våtmarker har en positiv inverkan på klimatet genom att binda koldioxid och de gynnar den biologiska mångfalden. Med dess renande effekt kan de bidra till minskad övergödning nedströms våtmarken. De kan även fylla en viktig funktion genom att minska översvämningar och magasinera vatten för att kunna nyttja vid torka eller brand.

Våtmarker är ett bra alternativ till kompensationsåtgärd för verksamheter som riskerar att medföra skada på naturmiljön och Tyréns finns där för er från val av plats tills åtgärderna är genomförda.

Utredning och validering

Tyréns kan utreda platsspecifika förutsättningar och föreslå lämpliga våtmarksåtgärder för att uppnå den största nyttan på den aktuella platsen. Tyréns har den kompetens som krävs för att ta fram underlag och driva nödvändiga prövningsprocesser enligt berörd lagstiftning. Vi arbetar nära våra beställare och tillsammans hittar vi hållbara lösningar angående risk och möjligheter.


Aktuella utredningar:

 • val av plats
 • lokala förutsättningar
 • utformning av åtgärdsförslag
 • kostnadsberäkningar
 • klimatberäkningar
 • beräkning av reningseffekt
 • berörda lagstiftningar
 • intressenter (t.ex. markägare, markavvattningsföretag)
 • rekreationsvärde
 • naturvärdesinventering
 • riktad artinventering (t.ex. groddjur och fåglar)
 • vatten- och sedimentprovtagning

Modellering

 • storlek på avrinningsområdet
 • påverkan på närliggande fastigheter och verksamheter
 • konsekvenser uppströms och nedströms för planerad våtmark (t.ex. vid dämning, igenläggning eller pluggning av diken)
 • flödesriktning inom våtmarken
 • identifiera lågpunkter

Underlag

 • åtgärdsplaner
 • skötselplaner
 • samrådsunderlag
 • ansökan om tillstånd/anmälan om vattenverksamhet
 • dispens/tillståndsansökan för naturskyddade områden

Driva prövningsprocesser

 • söka bidrag för planerade åtgärder
 • samråd med enskilda berörda
 • samråd med myndigheter
 • myndighetskontakt i anmälan/ansökan om tillstånd eller dispenser
 • omprövning av vattendom för markavvattningsföretag

Foto: Elvira Lind, Tyréns