Dammar

Anläggande eller restaurering av våtmarker och dammar

På Tyréns utför vi många olika typer av uppdrag som behövs för att skapa eller restaurera våtmarker och dammar av olika karaktär.

Vi genomför uppdrag för rening av spillvatten, dagvatten eller dräneringsvatten som innehåller bland annat näringsämnen och tungmetaller. En bevattningsdamm kan anläggas i syfte att exempelvis kunna bevattna närliggande åkermark eller att nyttja vid bränder.


Behovet av restaurering av våtmarker är stor i Sverige då många våtmarker tidigare dikats ut. Tyréns arbetar idag med uppdrag där vi utreder förutsättningarna för restaurering och prioritering av våtmarker. Vi tar även fram förslag på genomförandet och underlag för nödvändiga tillstånd.

Våtmarker gynnar den biologiska mångfalden i dess artrika miljö och har även betydelse för klimatarbetet. Utformning av en våtmark kan anpassas för att gynna specifika organismer, exempelvis groddjur eller fåglar. På Tyréns har vi rätt kompetens för att utreda vad som krävs i specifika fall.

Tyréns tar hänsyn till de lagkrav som berörs för aktuellt område.

Exempel på vanligt förekommande uppdrag från våra beställare:

 • Utreda förutsättningar för nyanläggning av våtmark/damm
 • Åtgärdsförslag för restaurering av befintlig våtmark/damm
 • Höjning av tidigare sänkta sjöar.
 • Förstudie av lämpliga våtmarker att restaurera
 • Hydraulisk modellering
 • Utredning av rening
 • Artinventering
 • Klimatberäkningar
 • Skötselplaner
Foto som visar en damm tillsammans med rosa blommor i förgrunden

Utredning och validering
Beroende på vilken typ av våtmark som ska restaureras eller anläggas varierar behovet av utredningar. Tyréns har möjligheten att hjälpa till i alla delar av processen, från förstudie och utredningar till myndighetskontakter och tillstånd. Vi arbetar nära våra beställare med vårt hållbarhetsverktyg TyrImpact där vi gör en gemensam risk- och möjlighetsbedömning för uppdraget. 


Exempel på vad vi utreder:

 • Modellering av avrinningsområdet
 • Påverkan på närliggande fastigheter och verksamheter.
 • Behov av tillstånd/dispens för skyddade områden enligt miljöbalken 7 kap samt vattenverksamhet enligt 11 kap.
 • Markavvattningsföretag, eventuellt omprövning av vattendom.
 • Konsekvenser uppströms och nedströms för planerad våtmark.
 • Rekreationsvärde
 • Naturvärdesinventering
 • Restaureringsplanering, utformning av åtgärder
 • Riktad artinventering efter tex groddjur och fåglar.
 • Vatten- och sedimentprovtagning
 • Hjälp med att söka bidrag

 

Foto: Elvira Lind, Tyréns