Energi & byggfysik

Livscykelanalys och miljödeklaration

Produkter i alla dess former – konsumentprodukter, tjänster, byggnader, infrastruktur – förser oss med nytta men belastar allt som oftast miljön. Material förbrukas, energi används och mark tas i anspråk vilket genererar emissioner. Tyréns erbjuder tjänster för livscykelanalys (LCA) och miljödeklaration (EPD).

Livscykelanalys (LCA) är ett bra verktyg för att beräkna en produkts samlade miljöpåverkan, alltså från råmaterialutvinning och vidare till produktion, transport, användning och slutbehandling – från ”vaggan till graven”. Resultaten av en LCA uttrycks i olika miljöpåverkanskategorier, till exempel klimatpåverkan, fossilt uttag av energi eller övergödningspotential.

Från enklare LCA screening till analyser och miljödeklarationer
Inom LCA kan vi på Tyréns erbjuda såväl enklare ”LCA-screeningar” som mer djupgående analyser som miljödeklarationer (EPD). Användningsområdet för en LCA är brett och syftet kan variera stort. Kanske du står inför att välja en lösning och vill underbygga ditt val genom att jämföra olika alternativs miljöpåverkan? Kanske du står med ett miljökrav som kräver systemvalsutredningar ur ett LCA-perspektiv? Kanske du vill utreda miljökonsekvenserna av att göra en förändring i din produkt? Eller så kanske du vill ha underlag för att bättre kommunicera miljöprestandan hos din produkt?

På Tyréns har vi goda erfarenheter från att göra olika typer av LCA och jobbar effektivt med LCA-mjukvaran Simapro. Vi håller seminarier och utbildningar inom LCA och har dessutom utvecklat de gällande internationella beräkningsreglerna för hur man ska göra en miljödeklaration (EPD) på en hel byggnad, så kallade produktspecifika regler (PCR). Att vi satsar och tror på LCA visar sig också i det FoU-projekt för LCA där vi arbetar med att ta fram smarta lösningar för att utveckla och effektivisera vårt LCA-arbete – något som mynnat ut i både en handbok för hur man ska göra LCA på en hel byggnad och ovan nämnda PCR.