Förorenade områden

IED - Statusrapporter

För verksamheter som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna ska en statusrapport upprättas. Statusrapporten ska beskriva den nuvarande situationen i mark och grundvatten och utgöra underlag för jämförelse när en verksamhet läggs ned.

Statusrapport ska lämnas till tillsynsmyndigheten vid ansökan om nytt/förnyat tillstånd eller senast fyra år efter det att BAT-slutsatser beslutats för huvudverksamheten.

Vilka verksamheter som berörs av direktivet anges i industriutsläppsförordningen (IUF). I Sverige omfattas ca 1000 verksamheter inom ett 30-tal industrigrenar av bestämmelserna. Är ni en av dem? Tyréns kan hjälpa er med hela eller delar av det som ska redovisas i statusrapporten:

  • Identifiering av farliga ämnen i verksamheten - nu eller i framtiden
  • Kartläggning av historisk användning och historiska föroreningar
  • Beskrivning av nuvarande förhållanden
  • Framtagande av konceptuell modell
  • Undersökning av mark- och grundvatten
  • Bedömning av föroreningssituationen
  • Upprättande av kontrollprogram för mark- och grundvatten