Förorenade områden

Riskbedömning

Riskbedömning har en mycket central roll vid utredningar rörande förorenad mark. I riskbedömningen avgörs vilka risker som föroreningssituationen innebär med avseende på hälsorisker för de som vistas inom det aktuella området, på miljörisker inom området och på risker för spridning till omkringliggande områden.

Målet med riskbedömningen är att avgöra hur mycket riskerna behöver reduceras för att inte skador ska uppstå på miljö och hälsa, vilket gör det till det oumbärliga underlaget vid bedömning av vilka åtgärder som eventuellt kommer att krävas.

Våra utredare utför riskbedömningar i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer och tar även hänsyn till vad som sker i andra länder. Egenskaperna hos de områden som riskbedöms varierar stort och omfattningen anpassas efter varje situation. Vi utför fördjupade riskbedömningar och beräkningar av platsspecifika riktvärden. Som ett led i riskbedömningen skapas en konceptuell modell som beskriver situationen och kopplingarna mellan skyddsobjekt, exponeringsvägar, spridningsförhållanden och föroreningsutbredningen.