Förorenade områden

Sanering

Tyréns har stor erfarenhet av att medverka vid saneringsentreprenader eller vid exploatering i stadsmiljö där schakt sker av stora mängder förorenade massor. Våra kompetenser sträcker sig över alla steg i efterbehandlingsprocessen, från framtagande av förfrågningsunderlag till miljökontroll vid själva utförandet av saneringen.

Vid framtagande av förfrågningsunderlag för efterbehandlingsarbeten är det viktigt att ha kunskap om vilka problemställningar som kan uppstå i entreprenadskedet och kunna ta hänsyn till det vid framtagande av tekniska beskrivningar och mängdförteckningar. I själva utförandeskedet ställs stora krav på miljökontrollanten att vara flexibel och beredd att fatta snabba beslut.

På Tyréns har vi stor erfarenhet av saneringsentreprenader, till exempel genom flera års samarbete med Svensk Petroleumindustris Miljösaneringsfond (SPIMFAB) där vi medverkar både vid framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenör samt miljökontroll vid sanering av före detta bensinstationer.