Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar i grunden om hushållning med knappa resurser. Vi skapar ekonomisk hållbarhet genom att titta på investeringar ur ett långsiktigt perspektiv och värdera olika typer av kapital utöver monetärt kapital. I omvärlden och på den högsta politiska nivån finns det idag en ökad medvetenhet om att många av våra risker ur ett ekonomiskt perspektiv är ekosystembaserade.

Att arbeta med ekonomisk hållbarhet kan till exempel handla om att göra en investering för att hantera dagvatten lokalt. Investeringen skapar en beredskap för att hantera kommande klimatförändringar och minskar kostnader för dagvattenrening och översvämningar. Det kan också handla om att bygga socialt kapital. Genom att skapa områden där den upplevda tryggheten är hög och risken för brott är låg ökar vi den sociala hållbarheten samtidigt som vi ökar områdets attraktivitet och därigenom betalningsviljan för bostäderna.

Vi jobbar integrerat med ekonomisk hållbarhet och kalkyler som ett medel att uppnå ekologiska och sociala mål. Genom vår kunskap inom ett brett fält kan vi addera stadskvaliteter som ökar områdets attraktivitet såväl som att planera området för att skapa förutsättningar för de ekosystemtjänster vi behöver.

På Tyréns erbjuder vi en rad tjänster och produkter där vi som en del av teamet har kvalificerat stöd av nationalekonomer och miljöekonomer för att analysera förslag och skapa lösningar som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara.

Exempel på våra tjänster och produkter inom ekonomisk hållbarhet:

 • Markanvändning
 • Exploateringskalkyler
 • Marknadsanalyser
 • Livscykelkostnader (LCC)
 • Cost-benefit analyser
 • Cirkulär ekonomi
 • Ekosystemtjänster
 • Betalningsvilja och värdering
 • Samhällsekonomiska analyser
 • Regional utveckling och tillväxt
 • Analys av kompetensmatchning på arbetsmarknaden
 • Ekonomiska effekter i fysisk planering
 • Ekonomiska incitamentstrukturer för hållbart agerande