Järnväg

GOP, TSS, TSB och CSM-RA

I allt vi gör, så krävs stor skicklighet för att smidigt, snabbt och enkelt kunna ta ett järnvägsprojekt genom de snåriga processer som regelverket påbjuder och som leder till ett godkännande. Skickligheten består i att bemästra de många processerna och att bevaka att alla inblandade levererar underlag i rätt tid.

Vid om-, till- eller nybyggnad av Sveriges järnvägsnät ställs stora krav på säkerhet. Processerna teknisk säkerhetsstyrning signal (TSS), teknisk säkerhetsstyrning banöverbyggnad (TSB) och Transportstyrelsens godkännandeprocess (GOP) hjälper oss att verifiera och uppfylla dessa krav. Vilken process som ska användas beror på typ av anläggning och vad som ska byggas eller ändras. Processen för riskhantering (CSM-RA) är alltid med parallellt tillsammans med övriga processer.

Oavsett process ser våra experter till att projektet följer gällande europeisk (TSD-krav) och nationell lagstiftning. Vi är delaktiga genom hela projektet, från att bedöma vilka regler som är tillämpliga, till att den färdiga anläggningen har överlämnats till beställaren och alla beslut finns på plats. Med handläggare för GOP, TSS, TSB och CSM-RA från Tyréns kan ni känna er trygga med att säkerheten är i fokus och att tillståndsärenden hanteras professionellt.

Vi hjälper dig med bland annat följande inom GOP/TSS/TSB och CSM-RA:

 • Handläggning av Transportstyrelsens Godkännandeprocess
 • Handläggning av Trafikverkets tekniska säkerhetsstyrning signal
 • Handläggning av Trafikverkets tekniska säkerhetsstyrning banöverbyggnad
 • Handläggning av GOP, TSS, TSB och CSM-RA för andra infrastrukturförvaltare än Trafikverket
 • Handläggning av tillstånd för nya och befintliga järnvägsinfrastrukturförvaltare
 • Handläggning av namn för nya och befintliga trafikplatsnamn.
 • Handläggning av dokumentation och kontakter med Anmält Organ(NoBo) för att uppfylla TSD-krav
 • Handläggning där TSD och tillhörande europeiska regelverk är relevanta
 • Handläggning av CSM-RA, leder eller deltar i riskanalysarbetet
 • Handläggning av framtagande av säkerhetsstyrningssystem
 • Utbildning inom GOP och TSS