Järnväg

Planering och utredning

Innan en ny väg eller järnväg byggs utförs ett omfattande utrednings- och planeringsarbete.

I en åtgärdsvalsstudie identifierar vi problem och studerar möjliga lösningar. Det kan handla om kapacitetsbrist, att den nuvarande infrastrukturen inte möter dagens resmönster eller något annat. Om lösningen innebär att en ny järnväg ska börja byggas påbörjas en planläggningsprocess med framtagande av en järnvägsplan.

I järnvägsplanen utreds lokalisering och utformning av den nya anläggningen. Parallellt med detta genomförs samråd med berörda kommuner, myndigheter, organisationer, enskilda och allmänheten.

Tyréns kompetens inom planering och utredning av järnväg omfattar bland annat åtgärdsvalsstudier, kapacitetsutredningar, stråkstudier och järnvägsplaner. Vi har lång och bred erfarenhet från komplexa processer med olika intressen, krav och mål som ställs emot varandra.

För att ge våra konsulter möjlighet att fördjupa sig ännu mer i planläggningsprocessen har Tyréns även genomfört ett program där deltagarna vid examen blivit certifierade plansamordnare. Vi driver planläggningsprocessen med ett tvärvetenskapligt fokus och med ett tydligt mål att uppfylla lagkrav och generera en robust och hållbar slutlösning.