Järnväg

Utbildning inom trafiksäkerhet på järnväg

För att få arbeta eller vistas inom Trafikverkets spårområden måste du ha behörighet och ha genomgått säkerhetsutbildning järnväg. Tyréns erbjuder följande järnvägsutbildningar, såväl grundutbildning som årliga repetitionstillfällen.

BASÄVISTA Att enskilt vistas i spår

Kursen är för personer som på egen hand ska vistas i trafikerat spår och inom spårområde. Behörigheten gäller endast för egen vistelse och då inte för arbete/aktiviteter på egen hand i trafikerat spårområde. Kursen ger ingen behörighet att tjänstgöra som tågvarnare eller att ansvara för andras vistelse i spår och inom spårområde.

Utbildningens längd är 12 timmar.

Vi erbjuder järnvägsutbildningar, såväl grundutbildning som årliga repetitionstillfällen.

BASÄSKYDD Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde
samt Skydds- och säkerhetsledare och tågvarnare repetition

Kursen är för personer som ska ansvara för aktiviteter/arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare på bland annat Trafikverkets anläggning. Grundutbildning samt repetitionsutbildning.

Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna utföra riskbedömning för aktiviteter inom spårområdet, ansvara för säkerheten vid aktiviteter i trafikerat spår och anordna tågvarning samt tjänstgöra som tågvarnare.

Krav

God syn och hörsel. För att få tjänstgöra som tågvarnare ställs krav på godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4, ändrat genom TSFS 2013:50.

Utbildningens längd är 32 timmar.

BASÄTSM Tillsyningsman A-, L- och E-skydd
samt vägvakt och BASÄTSM repetition

Personer som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd eller vägvakt. Efter kursen ska deltagarna kunna planera, anordna, genomföra och avsluta A-, L-, E-skydd samt agera som vägvakt vid plankorsning. Grundutbildning samt repetitionsutbildning.

Behörigheten som vägvakt vid plankorsning innebär att genomföra säkerhetsåtgärder i vägskyddsanläggning när anläggning är ur drift och vid dessa tillfällen leda vägtrafik över spår.

Den som har signalteknisk grundutbildning är efter utbildning till Tillsyningsman A-, L- och E-skydd även behörig att vara Tillsyningsman S-skydd.

Förkunskaper och krav

BASÄSKYDD samt godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4, ändrat genom TSFS 2013:50.

Utbildningens längd är 40 timmar.

SoS-PL Skydds- och säkerhetsplanerare
samt SoS-planering repetition

Kursdeltagare ska, efter att ha genomgått utbildningen, ha tillgodoräknat sig de kunskaper, färdigheter och den förståelse som fordras för att utföra de arbetsuppgifter som åligger en Skydds- och Säkerhetsplanerare och på ett säkerhetsmässigt sätt kunna genomföra en riskbedömning för arbete och studiebesök i spårområde. Grundutbildning samt repetitionsutbildning. 

Förkunskapskrav

Genomgången utbildning för skydds- och säkerhetsledare (BASÄSKYDD)
För att utbildningen ska vara giltig ska kursdeltagaren ha genomgått/genomgå arbetsmiljöutbildning i ”Bättre Arbetsmiljö BAM” eller motsvarande.

Utbildningens längd är 24 timmar.

Läs mer i produktbladet om säkerhetsutbildning inom järnväg (pdf)


Thomas Gräsberg

Thomas är av Trafikverket godkänd utbildare i trafiksäkerhet på Järnväg och listad som behörig utbildare hos Trafikverket. Han har 33 års erfarenhet inom järnvägsbranschen, bland annat från Trafikverket. Thomas har arbetat med allt från trafikledning, BAS-P och BAS-U i olika uppdrag, byggledare säkerhet och i många år med säkerhetsutbildningar. Thomas är sedan 2016 verksam på Tyréns med utgångpunkt från kontoret i Karlstad. Utbildningar kan genomföras i hela Sverige.