Konstruktion

Parametrisk design

Tyréns kompetens inom parametrisk design och computational design skapar förutsättningar för innovation och kreativitet där vi kan utvärdera stora mängder data och effektivisera våra arbetsmetoder på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Ny digitala designmetoder innebär ett paradigmskifte där programmeringslogik står i fokus och med hjälp av datorkraft kan vi konstruktörer idag hantera komplexa geometrier, optimera strukturer och automatisera processer som med traditionella ingenjörsmetoder tidigare varit omöjligt eller mycket tidskrävande. Parametrisk design är även ett kraftfullt kommunikativt redskap där vi tillsammans med arkitekt och beställare i tidiga skeden kan utvärdera en mängd parametrar.

Parametrisk design

Parameterisk Design kan beskrivas som en designmetodik där algoritmer och programmeringslogik används för att definiera geometri och hantera stora mängder data i digital miljö. Genom att definiera en mängd mätbara parametrar och variabler kan en mängd unika designutfall genereras. Inbygg i metodiken är återkoppling mellan manipulation av parametrar och designutfall.

Computational design

Genom Computaional Design, CODE, kan definierade parametrar kvantifieras och utvärderas. För konstruktören innebär detta ofta förhållandet mellan form, bärförmåga och material, men kan även innehålla andra kvantifierbara parametrar som solljus, boarea, hållerbarhet eller energi.

Generative design och optimering

Generative design är den designmetodik där parametrisk design och CODE används tillsammans med optimeringsalgoritmer. Genom att kombinera en stor mängd parametrar och utvärdera designutfallet mot uppsatta mål kan mängden designutfall minimeras. Generative design skapar förutsättningar för att med hjälp av datorkraft generera bästa tänkbara lösning baserat på användarens ställda krav och mål.

Med parametrisk design analyserar vi stora mängder data och skapar kreativa och innovativa lösningar.

Engineering Elegance

Spetskompetens och bredd inom parametrisk design har utvecklats med stöd från Tyréns stiftelse inom ramen för satsningen Engineering Elegance. 

Engineering Elegance är ett stiftelsefinansierat projekt med fokusområden -kreativitet, identitet, kommunikation och spetskunskap. Engineering Elegance-satsningen syftar till att bredda konstruktörens roll och kompetens. Kompetensökning inom parametrisk design ingår som en del i denna satsning.

Parametric Design Team är Tyréns nätverksgrupp inom parametrisk design. Gruppen utgör spetskompetensen inom parametrisk design på Tyréns och arbetar aktivt med att utveckla och bredda kunskapen inom digitala designmetoder.