Nyheter
21 juni 2022

Blå lagunen – åtgärder för att hantera besökstryck

I uppdraget att hitta lösningar för trafikkaos vid Blå lagunen visar Tyréns att turismfrågor och destinationsutveckling utgör viktiga delar av samhällsbyggande. Genom att förvalta och utveckla Blå lagunens unika värden skapas förutsättningar för en attraktiv destination och hållbar turism för framtida generationer.

Gotländska Blå lagunen är känt för sitt bad med turkosa vatten i ett kalkbrott, beläget i ett kargt landskap där tallarna kontrasterar mot vita klippor. Miljön kan under en sommardag attrahera 500 bilar med badsugna människor, vilket blir ett problem när det finns 150 parkeringsplatser. Besökstrycket leder till trafikproblem och trafikfaror, men också till skador på naturen och negativa upplevelser för såväl besökare som boende.

Blå lagunen har sin bakgrund i Ars bruk med verksamhet från 1650 och framåt. Kalkstensklipporna stupar ner i det turkosa vattnet och vittnar om det tidigare användningsområdet av platsen. Omgivningen präglas av tre dominerande visuella element; det klara turkosa vattnet i Blå lagunen, de gröna tallskogarna och den kalkstensvita berggrunden med dess karga växtlighet. Området rymmer höga naturvärden och är skyddat både som Natura 2000 och naturreservat.

Den vackra Blå lagunen har de senaste åren blivit ett allt attraktivare turistmål. Då parkeringsplatsen är belägen precis intill badplatsen blir det en del av landskapsupplevelsen. Vilket medför en skarp kontrast mellan det vackra landskapet och bilarnas lokalisering i semesteridyllen.

Området rymmer höga naturvärden och är skyddat både som Natura 2000 och naturreservat.

På uppdrag av länsstyrelsen har Tyréns utfört en trafik- och parkeringsutredning, där erfarenheterna från destinationsutveckling varit viktiga för att hitta lösningar som möter platsens och besökarnas behov. I utredningen har Tyréns tagit fram åtgärdsförslag på kort, medellång och lång sikt, där möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis för val av mer hållbara åtgärder. Långsiktiga åtgärder föreslås att samordnas med utvecklingen av den planerade nationalparken i Bästeträskområdet och omfattar exempelvis förslag på en ny infartsväg.

Mot bakgrund av paletten av förslag kan länsstyrelsen göra ett urval och bygga en långsiktigt hållbar plan som hanterar trafiksituationen men också säkerställer att naturen kan skyddas och att miljön fortsatt kan vara attraktiv för besökare, utan belastning för boende.

Som en del av arbetet med att ta tillvara på platsens kärnvärden och turismperspektivet har tjänsten Destination 2030 använts. Med ett fokus på hållbarhet utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga värden kan Blå lagunen även fortsättningsvis vara en attraktiv turistdestination, med minskad påverkan på närboende och miljö.

Foto: Karolina Johansson

Destination 2030

Vi utvecklar din destination med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Tjänsten har vi utvecklat inom Tyréns innovationsprogram och vi kallar den Destination 2030. 

Läs mer

Gör ditt eget hållbarhetstest

Svara på 11 frågor för att få reda på hur din destination ligger till. Det tar bara några minuter!

Testa din destination