Nyheter
9 februari 2023

Drivkrafter för innovation

Innovation inom samhällsbyggnadsbranschen handlar till stor del om att anpassa sig till förändrade förutsättningar och krav i omvärlden. Men det räcker inte att förstå omvärldens påverkan. För att innovation ska fungera på riktigt behöver det finnas möjlighet att ta tillvara på de uppkomna idéerna. Så att man som företag kan vara innovativ på riktigt, och inte bara på pappret.

Det finns ett driv i branschen att få till förändring och när det gäller att hitta nya lösningar.

Omvärlden driver på innovation

– Det händer väldigt mycket inom samhällsbyggnadsbranschen, men det behöver hända mer för att vi ska lyckas med klimatomställningen och nå ett hållbart samhälle. Jag ser att det finns ett driv i branschen att få till förändring och att hitta nya lösningar för befintliga problem, säger Madeleine Almqvist, samhällsplanerare och innovationscoach på Tyréns.

I samhället i stort är det idag stort fokus på klimat, digitalisering och hållbarhet vilket bidrar till en ökad marknadsefterfrågan på hållbara produkter och tjänster. Madeleine Almqvist menar på att det tillsammans med ökade hållbarhetskrav och en ökad medvetenhet driver på innovationsarbetet.

– Det är tydligt att det finns en bredare acceptans för hållbarhetsarbete och nytänkande lösningar nu jämfört mot för tio år sedan. Något som innebär att det skapats en ny form av efterfrågan på innovativa tjänster och produkter inom samhällsbyggnadssektorn. Och där behöver vi som företag satsa på innovation och affärsutveckling, det vill säga tänka nytt och innovativt för att möta den ökade marknadsefterfrågan och omställningsbehoven.

De stora världshändelserna påskyndar omställningen.

Madeleine Almqvist nämner även hur det går att se kopplingar till hur omvärldshändelser så som coronapandemin och Ukraina-kriget har en inverkan på branschen och samhällsutvecklingen. Händelser som haft stora negativa konsekvenser, både för samhälle och för individ. Men vilka även påskyndat en positiv utveckling i form av ökad efterfrågan på förnyelsebar energi, energieffektivisering, ett mer resilient samhälle och ett ökat distansarbete vilket påskyndat digitaliseringen.

– Man kan väl säga att de stora världshändelserna påskyndar omställningen, och varje omställning får ringar på vattnet och kräver nya lösningar på flera fronter och i flera branscher. Vi lever och agerar inte i ett vakuum, utan måste såklart anpassa oss till vad som händer och vad som efterfrågas runt oss. Fler och fler har fått upp ögonen för att de stora omställningarna och förändringarna i omvärlden kräver ett förändrat arbetssätt, och därmed förstår fler värdet av innovation.

En tydlig drivkraft hos många är en vilja att skapa värde och driva på branschens omställning.

I sitt arbete möter Madeleine Almqvist många företag och individer som ser behov av nytänkande lösningar, men som inte alltid har möjligheten att ta idén hela vägen till mål.

– En tydlig drivkraft hos många av de innovatörer som jag möter är att de vill skapa värde och att de kommer från en önskan om att driva på branschens omställning. Men det är inte alltid organisationen har möjlighet att ta tillvara på idéerna, då befintliga processer och strukturer kan vara svårmanövrerade och inte alltid möjliggör förändring.

En organisationsstruktur som stöttar innovation

För att kunna vara ett innovativt företag krävs det mer än att ha innovativa idéer och individer som driver på. Som företag är det viktigt att förstå och anpassa sig till omvärlden för att kunna gynna innovation och nya förutsättningar.

Som företag krävs det att det finns en organisation som kan stötta innovativa idéer och medarbetare.

– Att det finns möjlighet att få utlopp för sina idéer och en tydlig struktur för att ta tillvara på de uppkomna idéerna är en grundförutsättning för att vara ett innovativt företag på riktigt, säger Madeleine Almqvist. I innovationsarbete är det inte alltid självklart vart man ska, eftersom det börjar som en idé om en lösning på ett problem, vilken sedan kan ändras under processen. Det är därför viktigt att ha stöd och känna tillit till innovationsprocessen.

Problemlösning är intuitivt för många. Särskilt för ingenjörer.

– Problemlösning är intuitivt för många, särskilt för ingenjörer och liknande där varje uppdrag är unikt. Som företag är det därmed viktigt att kunna ta tillvara på de här idéerna och skapa förutsättningar för att låta de här idéerna växa.

Madeleine Almqvist avslutar med att beskriva hur goda intentioner och fantastiska uppfinningar inte är tillräckligt om det inte finns möjlighet att ta ut idéerna i verkligheten.

– Tyvärr är det inte lika naturligt för många att se och ta fram affärsmodellen kopplat till sin idé, vilket kräver att det finns en stöttning och en struktur som kan se till att idéerna inte stannar på idéstadiet.

Tyréns innovationsprogram

Att tänka innovativt är en naturlig del av konsultarbetet vilket resulterar i en mängd smarta och praktiska innovativa lösningar för samhällsbyggandet.

Tyréns innovationsprogram

En systematiserad process

På Tyréns är innovation en naturlig del av medarbetarnas vardag, och tack vare att det finns en tydlig struktur kring hur uppkomna idéer hanteras internt får flertalet idéer möjlighet att tas ut i verkligheten.

Så här jobbar vi på Tyréns

Poddavsnitt om innovation

I poddavsnitt 24 berättar vi om satsningen på innovation, med allt från hur vi jobbar med idéinsamling till lansering av färdig produkt eller tjänst.

Lyssna på podden