Nyheter
30 november 2023

Grön due diligence allt viktigare för framtidens solkraftsinvesteringar

Att vindkraftsutbyggnad stöter på patrull vid planering är väl känt. Nu väntas även utmaningarna för solkraften öka i takt med att anläggningarna blir allt fler och större. Under senare år har det även kommit prejudicerande domar som lyfter vikten av att värna jordbruksmark för att säkra Sveriges framtida matproduktion.

– Med en lokaliseringsutredning kan vi i ett tidigt skede skapa en bild av vilka platser som är lämpliga för storskaliga solenergisatsningar, och att placeringen är i linje med miljölagstiftningen. En grön due diligence är en form av lokaliseringsutredning, där lämpligheten kan utvärderas på översiktlig nivå, berättar Johanna Borlid som är miljöutredare med inriktning grön due diligence på Tyréns.

Uppdragen kommer ofta från entreprenörer, och de har i sin tur kontakt med markägare som är intresserade av att arrendera ut ett område. Många gånger rör det sig om jordbruksmark där lantbrukare ser lönsamhet i att arrendera ut mark för solcellsanläggningar. Samtidigt är det just här som ett framtida problem kan växa fram enligt Johanna Borlid.

Eftersom det finns behov att skydda jordbruksmark både när det gäller biologiska värden och för att säkra livsmedelproduktion, så väntas konflikterna öka i takt med att allt fler och större anläggningar växer fram på olika platser runt om i Sverige.

Nytt verktyg för en effektivare grön due diligence (GDD)

För att lyfta de miljömässiga frågorna i samband med etablering av solparker, har Tyréns utvecklat ett nytt verktyg för en effektivare grön due diligence. Verktyget ger en tydlig bild av skyddade områden och presenterar en överskådlig bedömning av risker.

– Vi rangordnar sannolikhet och risker enligt ett antal olika kriterier. En stor fördel är att vi kan redovisa resultaten på ett snabbt och lättförståeligt sätt, vilket gör att en krånglig och kostsam utredning inte behövs. Dessutom går det även att lägga till andra aspekter i en grön due diligence, som exempelvis geotekniska förutsättningar, elnätsanslutningar eller markmiljö. Allt beror på vilket underlag som finns att tillgå.

– Sedan har vi hela tiden en dialog med beställaren. I vissa gråzoner väljer man ändå att gå vidare trots vissa risker, och då är det viktigt att minimera de skadeverkningar som kan uppstå och kompensera på olika sätt, avslutar Johanna Borlid.

Goda möjligheter skapa ängsytor för att öka den biologiska mångfalden 

Samtidigt finns det även miljömässiga fördelar med anläggningar på jordbruksmark. Ingen skog behöver avverkas och marken går även att återställa efter användning. Det finns även exempel där jordbruksmarken nyttjas för både för solpark och bete. Djuren kan gå runt fritt mellan solpanelerna och vila under dem. Det finns också goda möjligheter att skapa ängsytor för att öka den biologiska mångfalden.

– Men alla områden är långt ifrån lämpliga. Vi har exempel på ytor som valts bort efter att vi genomfört en grön due diligence, då det skulle innebära stora kostnader och tidskrävande processer utan garanti för att solcellanläggningen skulle få anläggas, avslutar Johanna Borlid.

Läs mer om Tyréns tjänster inom förnyelsebar energi
Läs mer om våra tjänster kopplat till Grön due diligence (GDD)