Förorenade områden

Grön Due Diligence

Med Grön Due Diligence får exploatörer beslutsunderlag som säkerställer en trygg, förutsägbar och lönsam affär genom att identifiera risker kopplade till förekomst av naturvärden i ett tidigt skede och tydligt påvisa hur dessa kan påverka projektets framdrift och lönsamhet.

Grön Due Diligence skapar värde

  • Riskeliminering Minska din finansiella risk, öka förutsebarheten och undvik förseningar i projekt.
  • Förhandlingsunderlag Slutrapporten är ett användbart underlag för förhandling och dialog med kommunen.
  • Värdefullt arbetsmaterial Insikter och slutsatser i rapporten ger bättre förutsättningar för planläggningsarbetet.

Ekologisk hållbarhet. Visa att ni efterlever era hållbarhetsmål

Det ska vara tryggt att ta både finansiellt och miljömässigt ansvar. Tyréns konsulter identifierar risker kopplat till naturvärden och med stöd av din Grön Due Diligence-rapport, kan ni ta välgrundade beslut.

Arter, naturvärden och vikten av att skydda den biologiska mångfalden kan ha en stor påverkan på olika typer av exploateringsprojekt, och kan leda till betydande kostnadsökningar, förseningar, begränsningar och utebliven tillåtlighet. Naturvärden i detta sammanhang utgörs av miljöer, områden, objekt eller arter som på ett eller annat sätt kan påverka kostnader eller möjlighet att få tillstånd att genomföra en tänkt exploatering.

Allt vi behöver är ett område på en karta, en adress eller en fastighetsbeteckning.

Med Tyréns kunskap om naturvärden, metoder för utredning samt miljöbalkens reglering om påverkan av naturvärden kan du eliminera riskerna och dessutom ta ett miljöansvar. Tyréns experter har i samråd med kunder och med stöd av Sven Tyréns stiftelse för forskning utvecklat en tjänsten Grön Due Diligence, GDD, för att lösa problemen. 


I följande skeden är Grön Due Diligence, även kallat Environmental Due Diligence, värdefullt:

  • Inför köp av råmark för exploatering
  • Inför köp av fastighet för utveckling
  • Inför utveckling av redan ägd fastighet
  • Vid avyttring av fastigheter

Slutrapporten blir din försäkran och beslutsunderlag och innefattar en riskbedömning av marken och en rekommendation för eventuella åtgärder. Vi värderar riskerna och beskriver i tabellformat vad de kan innebära i form av utredningar och tillståndsprocesser. 

En Grön Due Diligence minskar risken för ökade kostnader, förseningar eller till och med byggstopp. EU:s taxonomi som börjar gälla från januari 2022 knyter ytterligare risk, både ekonomiskt och varumärkesmässigt, till frågan om värdefull natur. Vi vidareutvecklar löpande erbjudandet om en Grön Due Diligence, även kallad Environmental Due Diligence, för att integrera relevanta kriterier från taxonomin. 

 

Läs om Grön Due Diligence i en artikel i Dagens Industri (20 maj 2021)