Nyheter
29 april 2021

Lönsamma och mer hållbara fastighetsaffärer med Grön Due Diligence

Vid stora investeringar som bostadsprojekt eller annan exploatering behöver både det satsande företaget och långivaren känna sig trygga med affären. Nu finns en metod, Grön Due Diligence, som ser till att aktörer i fastighetsbranschen både minskar sina affärsrisker och tar ett ökat hållbarhetsansvar. Det handlar om att ha koll på platsens naturvärden i tid.

Du kanske har läst rubrikerna. Bostadsprojekt stoppat av ovanlig insekt. Eller en skyddsvärd salamander. Det är förstås väl förenklat beskrivet, men hotade naturvärden har stoppat stora samhällsbyggnadsprojekt mer än en gång.

Ny tjänst för både ekologi och ekonomi

Därför har Tyréns utvecklat en metod som med utgångspunkt i forskning och samlad erfarenhet används för att få koll på naturvärden tidigt i ett projekt. Mårten Karlsson är miljöutredare på Tyréns och hans idé om en Grön Due Diligence har blivit verklighet via Tyréns innovationsprogram.

- Idén är ganska enkel, det handlar om att upptäcka dolda risker i tid så att alla parter kan känna sig trygga med sin investering. Det är dyrt att behöva göra utredningar sent i ett projekt, eller i värsta fall gå igenom en rättsprocess. Jag vet att det finns en oro för oupptäckta naturvärden hos fastighetsutvecklare, och den oron har vi utvecklat en metod för att ta hand om, säger han.

Det är inte de tydligt skyddade naturvärdena, som till exempel naturreservat, som utgör de stora riskerna. Oftare handlar det om naturvärden som inte är skyddade eller där skyddsnivån är beroende av en ekologisk bedömning som till exempel boplatser för fridlysta arter, områden utpekade som viktiga för grön infrastruktur eller områden med äldre träd eller gammal kulturmark. Den här typen av naturvärden innebär en risk eftersom de ofta kräver kompletterande utredningar som i förlängningen gör att fastighetsägaren inte kan exploatera marken som planerat.

Identifiera naturvärden i tid med hjälp av öppen data

- Det vi kallar en Grön Due Diligence identifierar naturvärden i tid och det är en analys som borde göras innan varje förvärv, som ett underlag för förhandling. Då ökar transparensen och affären blir trygg och lönsam för båda parter, förklarar Mårten.

Mårten Karlsson är biolog och ekolog och får ofta uppdraget att hantera en uppkommen situation, att "hantera en art" istället för att konsulter med hans kompetens får göra utvärderingen av naturvärden på en plats tidigt i projektet.

- Som biologer kan vi idag, tack vare stora mängder öppna miljödata, snabbt skapa oss en bra uppfattning om vilken typ av miljölagstiftning som kan komma att aktiveras vid exploatering av en plats. Vi kan inte säga exakt vilka arter som finns innan vi går ut i fält, men vi kan måla upp en generell riskbild per fastighet och peka på kostnadsdrivande möjliga konflikter mellan miljöbalken och annan lagstiftning, säger han.

Ökat ansvar för miljön och minskad ekonomisk risk

- Vi vill vara proaktiva och stötta aktörer i fastighetsbranschen som alltför ofta får med sig dolda risker på köpet. Det finns en allt större efterfrågan av den här typen av tjänst både för att kraven har skärpts och för att alltfler är medvetna om att vi behöver skydda den biologiska mångfalden. Så det här är verkligen win-win, fastighetsutvecklaren tar ett mer medvetet ansvar för miljön och minskar samtidigt sitt ekonomiska risktagande, fortsätter Mårten.

Målet är att våra beställare ska göra en Grön Due Diligence av samma anledning som de gör andra typer av due diligence*, för att minska risken att få ökade kostnader, förseningar eller till och med byggstopp. EU:s taxonomi** som börjar gälla från januari 2022 knyter ytterligare risk, både ekonomiskt och varumärkesmässigt till frågan om värdefull natur. Erbjudandet om en Grön Due Diligence kommer att utvecklas vidare när vi integrerar relevanta kriterier från taxonomin. 

- Vi ser en ökande efterfrågan hos våra kunder i takt med att fastighets- och finansbranschen tar ett allt större ansvar för den ekologiska hållbarheten, avslutar Mårten Karlsson.

 

*På svenska använder vi ibland ordet företagsbesiktning men det är inte lika exakt.
**EU:s klassificeringssystem för hållbara investeringar

 

Läs mer om Grön Due Diligence

Läs mer om tjänsten Grön Due Diligence

Så berättar fastighetsutvecklaren Randviken om varför de valde en Grön Due Diligence

Läs mer om tjänsten med tydligt win-win på bloggen