Nyheter
26 januari 2024

Stora vinster med mobilitetssatsningar i samband med bostadsbyggande

Det blir allt vanligare med så kallade mobilitetsåtgärder för att minska biltrafik när nya bostadsområden byggs, till exempel bilpooler, olika former av cykelstöd och rabatt på kollektivtrafik. Samtidigt har det funnits osäkerhet om vilken effekt som åtgärderna har på bilismen. Nu visar en studie från Tyréns att efterfrågan på parkeringslösningar i vissa fall kan halveras med dessa mobilitetssatsningar. 

Mobilitetsåtgärder är ett samlingsbegrepp för fysiska och beteendepåverkande åtgärder som möjliggör eller gynnar ett hållbart resande. Åtgärderna kan antingen minska behovet av att resa, eller påverka valet av färdmedel för de resor som görs. Tidigare har utvärderingar av dessa insatser enbart genomförts på större flaggskeppsprojekt med en uttalad hållbarhetsprofil. Därmed har det saknats kunskap om effekter för de mer vanligt förekommande bostadsprojekten.

– Den här bristen har inneburit att många byggprojekt styrts av antaganden och egna åsikter i stället för fakta. Det här var utgångspunkten när vi drog i gång studien Effekter av mobilitetsåtgärder vid nyproduktion av bostäder, med Vinnovas forskningsstöd i ryggen. Nu har vi i stället skapat en innovationslösning som är datadriven och objektiv. Resultaten visar att efterfrågan på parkeringslösningar blir 25 till 50 procent lägre när det finns mobilitetspaket på plats, berättar Mimmi Grybb som är projektansvarig för studien på Tyréns.

Även om de så kallade parkeringstalen sänkts under 2000-talet, så har det varit en långsam förändring. Först under senaste årens osäkra läge inom byggsektorn har utvecklingen tagit rejäl fart, och det beror inte enbart på klimatfrågans vikt i samhället.

– Det finns också rent kommersiella anledningar. De här åtgärdspaketen blev helt enkelt mycket mer intressanta när fastighetssektorn fick motvind. Ta till exempel en parkeringsplats. Den kostar i genomsnitt runt 450 000 kronor att uppföra i garage under en fastighet. En ganska rejäl kostnad att lägga på bostädernas pris. I praktiken innebär därför ett lägre parkeringstal att fler bostäder kan byggas för samma kostnad. Dessutom är det väldigt svårt att omvandla garage under bostäder till andra funktioner om transportmönster förändras, menar Marcus Finbom som är forskningsansvarig för studien på Tyréns. 

Ett tredje argument för satsningar på mobilitetslösningar är att de skapar en mer jämställd situation med minskad så kallad transportfattigdom.

– Det vi såg i våra djupintervjuer var att de som inte hade råd att äga fordon innan och flyttade till hus med mobilitetsåtgärder, nu fick tillgång till bilpooler och lådcyklar. Det blev alltså lättare för de ofrivilligt billösa att lägga vardagspusslet med tillfälliga transportlösningar, säger Marcus Finbom.

Men det finns även fler fördelar med att arbeta in mobilitetslösningar i bostadsområden. Den direkta närmiljön påverkas positivt genom möjlighet till fler grönområden och att minskad biltrafik sänker bullernivåer och utsläpp.

Av enskilda områden lyfts Hyllie fram som en förebild med förutsättningar som Öresundståg, stort bussutbud och bra cykelinfrastruktur. Här var det till och med svårt att hitta fastigheter som inte hade infört mobilitetsåtgärder.

– Resultatet av vårt arbete är platsspecifikt för Malmö-området. För att kunna dra mer generella slutsatser behöver fler fastigheter och kommuner studeras, vilket vi nu arbetar med i ett så kallat Vinnova steg 2-projekt, tillsammans med bland annat kommunerna i Uppsala och Södertälje, avslutar Mimmi Grybb.

Om studien

Studien består av en kvantitativ datainsamling kombinerad med djupintervjuer. Genomförandet har ägt rum i Malmö-området. Datainsamlingar har ägt rum både i områden med mobilitetsåtgärder och där dessa lösningar har saknats, och jämförelser har därefter tagits fram. Studien presenteras mer i detalj under Transportforum i Linköping den 17 januari 2024. Här kan du läsa mer om Tyréns arbete med Mobilitetsmodellen.

Ny rapport: Då är boende villiga att slopa bilen (DI 2024-01-24)

Den 7 mars kl 13.00 till ca 14.00 har du chansen att delta på vårt webbinarium tillsammans med Vallentuna kommun där Mimmi Skarelius Lille berättar om sina erfarenheter och nyttan med Mobilitetsmodellen. 

Anmäl dig här