Nyheter
9 oktober 2023

Tyréns vägleder framtidens energisatsningar

Behovet av förnybar energi blir allt större. Samtidigt finns det utmaningar på vägen mot en hållbar utbyggnad av energislag som vind- och solkraft. Sedan flera år tillbaka genomför Tyréns en satsning på att ge stöd till kunder som vill etablera nya energianläggningar.

Många medarbetare är delaktiga i projekten, och en av dem är miljökonsulten Linda Genborg. I nuläget arbetar Linda med en handfull större projekt där tillståndsdelen är en nyckelfråga, och hon lyfter fram vikten av förberedelser.

– Steg ett handlar om att kartlägga de behov som kunden har och sätta dessa i ett samhällsperspektiv. En väl vald lokalisering är många gånger nyckeln för en lyckad process framåt, och där analyserar vi noggrant val av plats för projektet.  

Undvik bakslag genom planering och dialog

Vid etablering av förnybara kraftkällor måste hänsyn tas till många vitt skilda faktorer. Det kan till exempel handla om natur- och kulturvärden, hälsa, säkerhet, samt flera andra intressen såsom Försvarsmakten och aktörer inom kommunikation. Utredningarna är ofta komplexa och vid större miljöpåverkan krävs exempelvis både undersöknings- och avgränsningssamråd. Men vilka är då orsakerna till att ett projekt stöter på patrull? 

– Om miljöprövningsdelegationen finner att underlaget är bristfälligt riskerar ansökan att återförvisas. Andra bakslag kan handla om kommunala veton eller att en verksamhet eller åtgärd bedöms vara oförenlig med artskyddsbestämmelserna. För att slippa de här motgångarna är det viktigt att samtal förs på ett tidigt stadium med inblandande parter, där kommunen utgör en. Med transparens i bedömningarna och en lyhördhet för de synpunkter som framförs på projekten i ett tidigt skede, är det ofta möjligt att bygga förtroende. Ett sådant arbetssätt minskar risken för negativ opinion. 

Nya utmaningar väntar för solkraften

I de tillståndsprocesser som varit aktuella under senare år, har det framför allt handlat om motstånd när det gäller etablering av vindkraft. Solkraften har varit mer förskonad, men med den snabba teknikutvecklingen och framväxten av storskaliga solkraftsanläggningar ändras förutsättningarna. 

– Nuvarande lagstiftning är inte avsedd för de enorma solcellsparker som vi ser mer av idag, och som ofta är lokaliserade till jord- eller skogsbruksmark. Vi får en målkonflikt mellan beslut om 100 % förnybar energiproduktion till år 2040, och miljölagstiftningen som kräver hänsyn till olika typer av allmänna och enskilda intressen. Det vi behöver nu är en reglering som viktar klimatnyttans roll in i bedömningarna. 
 

Läs mer om Tyréns tjänsteerbjudande inom förnyelsebar energi

Läs mer om Tyréns helhetserbjudande inom vindkraft