Miljö & klimat

Vindkraft

Vindkraft är en viktig komponent för en hållbar energiomställning. Med ett djupt förankrat åtagande för morgondagens krav på Sveriges energiomställning erbjuder Tyréns specialiserade konsulttjänster inom vindkraftsområdet. Vi har genomfört uppdrag inom vindkraft i hela Sverige, i alla skeden och inom flertal tjänsteområden.

Fångar vinden. Skapar kraften.

Tyréns kan med sin långa erfarenhet av både små och stora samhällsbyggnadsprojekt, guida er genom hela vindkraftsprocessen på ett professionellt och tryggt sätt. Från förstudie till projektering, byggande och förvaltning av enskilda vindkraftverk och komplexa vindkraftsparker – på land och till havs. Vår styrka ligger i vårt breda tjänsteerbjudande.

Bredd och specialistkompetens för bästa resultat

Tyréns har en rutinerad organisation för att samordna olika kompetenser för att uppnå bästa resultat. Vi har både bredd och specialistkompetens inom vindkraftsprojekt. Vi förstår miljökonsekvensbeskrivningens betydelse och har stor erfarenhet av samrådsrelaterade tjänster och utredningar inom vindkraftsområdet.

Effektiv tillståndsprocess och stöd vid strategiska ställningstaganden 

Vindkraftsprojekt är förenade med många, inte sällan motstående, intressen. Tillsammans med våra kunder skapar vi förtroende för projekten hos både myndigheter, allmänhet och andra intressenter. En av våra styrkor är att hitta och föreslå lämpligt avvägda åtaganden och eftergifter, för att öka chansen att nå hela vägen fram till ett tillstånd som ger förutsättningar för en lönsam vindkraftsanläggning.  

Tyréns kan utföra alla utredningar som normalt behövs som underlag för en tillståndsansökan. Vi kan därmed erbjuda en projektorganisation som tar ett helhetsansvar för tidplanen från start till mål.

Vår erfarenhet av både tidiga skeden och byggskeden kommer till stor nytta vid strategiska frågor kopplat till projektutvecklingen. Det är viktigt att få med alla delar i tillståndsprocessen för att bygg- och driftskede ska vara kostnadseffektiva.

Visualisering med TyrEngine

TyrEngine är en unik plattform som används för visualisering av vindkraftsprojekt och hållbart samhällsbyggande. Med avancerad grafisk teknik från spelvärlden framställs en 3D-miljö, där vi kan placera in framtida vindkraftverk och på så sätt se hur dessa påverkar landskapsbilden. TyrEngine är ett värdefullt verktyg i dialog med kund och närboende.

Vindsnurra underifrån större

Vi har specialistkompetensen som gör att vindkraftsprojektet går i mål.

Design och projektering av vindkraftsfundament

Inom konstruktion kan vi på Tyréns bistå i vindkraftsfundamentens projektering alla skeden. Utifrån geotekniken och turbinleverantörens laster kan vi i ett tidigt skede ta fram en optimerad fundamentutformning/-design för ett bergs- alternativt ett gravitationsfundament så att våra beställare kan kalkylera materialåtgången. Vi beräknar, modellerar och utför också kompletta bygghandlingar och armeringsspecifikationer för de slutligt projekterade fundamentstyperna.

Spetskompetens inom elkraft för varje fas av projektet

Med vår tekniska spetskompetens inom elkraft stöder Tyréns varje fas i ditt vindkraftsprojekt, inklusive grid-screening, energilagring och kostnadsberäkningar. Vi erbjuder rådgivning och teknisk expertis inom elkraftstjänster oavsett skede för vindkraftsprojekt.

Transportplan i tidigt skede

Tyréns kan stötta dialogen med Trafikverket i ett mycket tidigt skede när det gäller tillstånds- och dispensärenden och framtagande av transportplan. Vi kan även bidra med underlag inför förhandling, avsiktsförklaring och avtal i vägfrågor med Trafikverket, kommuner och enskilda vägföreningar.

Beställarstöd för havsbaserad vindkraft

Inom havsbaserad vindkraft har Tyréns erfarenhet att vara beställarstöd och  ta fram underlag för tillstånd enligt kontinentalsockellagen, bottenkartering och provtagning samt att utforma marina mätningar. Tyréns hanterar också ärenden och undersökningar rörande fisk, fiske samt marina däggdjur.

Via våra konstruktionsavdelningar kan vi dimensionera fundament utifrån geoteknik, vågor, is och andra kritiska förutsättningar. Vi kan även hjälpa till att visualisera vindkraftparker i rörlig 3D med vårt verktyg TyrEngine.

Genom vårt breda teknikkunnande kan vi även hantera landsidan och sjöfarten; vad som krävs av en hamn och dess farleder för att kunna utgöra bas för etablering av en havsbaserad vindkraftpark samt för service och underhåll.