Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0

Duvedmodellen är ett forsknings- och innovationsprojekt med fokus på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning, finansierat av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation – Agenda 2030. 

Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en av Sveriges mest centrala utmaningar. Förändringarna har en direkt ogynnsam återverkan på offentlig och privat service, kulturutbud, arbete, transporter, bostäder, liksom i vikande tilltro till de demokratiska samhällssystemen.

Duved har tack vare sin lilla skala med 1 800 invånare – med Duved Byförening som drivande kraft – möjlighet att bli modellskapare och visa vägen för framtidens by- och samhällsbyggnadsutveckling i Sverige. Landsbygdsatsningar genom innovation är idag framtidens stora och i hög grad outnyttjade möjlighet. Landsbygden utgör på så sätt utgångspunkten för ett nydanande hållbart samhälle som utgår från lokala aktörers visioner, erfarenheter och idéer.

 

Duvedmodellens innovativa kärna är den nya typ av samverkansplan – Styrning genom lokal samverkan – som projektet ska utveckla. Samverkansplanen ska aktivt engagera lokalsamhället till delaktighet och inflytande i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen.

Duved är till skillnad från Åre inte en destinationsort, utan de insatser som ska genomföras i byn ska generera innovativa lokala lösningar på boende, arbete, matförsörjning, social service, kulturverk-samheter, cirkulär ekonomi, energisystem och direktdemokrati, som tillsammans utgör Duved-modellen. Därutöver ska insatserna fungera som prototyper, som underlag för fortsatt utveckling, via uppskalning för nationell och global spridning.

Duved har tack vare sin lilla skala med 1800 invånare och en drivande kraft i form av Duved Byförening goda förutsättningar för att bli modellskapare för framtidens samhällsbyggnadsutveckling i Sverige.

Projektet utmanar inrotade organisatoriska system med regelverk och normer som utgör hinder för att möta samhällsutmaningen. Målet över tid är att Duvedmodellen ska bidra med ett ömsesidigt utvecklande samspel med cirkulära strukturer och dynamiska värdekedjor som gagnar såväl land som stad.

Projektet leds av KTH och Tyréns, där Björn Hellström är huvudprojektledare och representerar KTH och Mia Wahlström representerar Tyréns.

Projektpartners

KTH Arkitekturskolan, Linköpings universitet - Centrum för kommunstrategiska studier, Boverket, Region Jämtland Härjedalen, Åre kommun, , Eau & Gaz, Duveds Byförening, Årehus, ICA, Jämtkraft, IBM, Arvet, Setra Group, Tagehus, HaWe Fastigheter, Attacus, Tillväxtverket, SKR, IQ Samhällsbyggnad, RISE, SmåKom, Uppsalahem, Laxå kommun, Lindesberg kommun, Uppsala kommun och Tyréns.

Läs mer på duvedmodellen.se

Foto: Karina Göransson