Nyheter
6 juli 2020

Med fler blå-gröna stråk i våra städer minskar vi risken för värmestress

Värmeböljor i Sverige och omvärlden förväntas att öka i antal, längd och intensitet. Detta ger direkt inverkan på den upplevda temperaturen i staden och där värmestress kan medföra hälsofarliga påfrestningar för känsliga riskgrupper såsom barn, gravida och äldre. 

Tyréns använder en metod som visar hur den upplevda temperaturen varierar i urban stadsmiljö och hjälper våra kunder att kunna identifiera områden som påverkar riskgrupper i samhället.

Stadsklimatet är generellt sett varmare än klimatet i obebyggda och glest bebyggda områden. I takt med att världen urbaniseras med växande städer samtidigt som värmeböljor blir kraftigare och mer återkommande, kommer värmestress i staden bli ett mer återkommande problem på somrarna. I framtiden kommer stadens allmänna ytor att behövas ses över för att kunna erbjuda en dräglig och svalkande stadsmiljö även under högsommaren.

Med nya moderna verktyg vill vi på Tyréns hjälpa kommuner och samhällsplanerare att ligga steget före för att skydda samhällets riskgrupper mot värmestress.

– Vi kan ge översiktliga råd för de delar av staden som är mest utsatta. Vi kan även hjälpa till och på detaljnivå visa var det är mest prioriterat att satsa på åtgärder som plantering av träd och vilken typ av vegetation som kan behållas, säger Gunnar Svensson specialist på Tyréns.

Skydda riskgrupper från värmestress
För att minska effekten av en värmebölja kan fler grönytor anläggas och fler träd planteras i städer, då det har en svalkande effekt. Med våra modeller kan vi visa vilka svalkande effekter trädplantering innebär. Beräkningsresultatet blir ett verktyg för att prioritera och besluta var vegetation behöver behållas eller utvecklas.

En strategisk planering för grönare städer är även en lösning för att minska effekten av skyfall. Tyréns erbjuder en helhetslösning med åtgärder som kan lösa flera problem på ett kostnadseffektivt sätt med en heltäckande ”två lösningar i ett”- tjänst, till exempel planering av blå-gröna stråk för att minska dels översvämningsrisker dels minska värmestress.

Läs mer om våra tjänster kopplat till värmekartering