Miljö & klimat

Värmekartering

Värmeböljor i Sverige och omvärlden förväntas bli fler, längre och mer intensiva. Värmen påverkar direkt den upplevda temperaturen i staden där värmestress kan vara påfrestande för till exempel barn, gravida och äldre. Vi använder en metod som visar hur den upplevda temperaturen varierar i stadsmiljö och hjälper våra kunder att identifiera områden som påverkar riskgrupper i samhället.

Stadsklimatet är generellt sett varmare än klimatet i obebyggda och glest bebyggda områden. I takt med att världen urbaniseras med växande städer samtidigt som värmeböljor blir kraftigare och mer återkommande, kommer värmestress i staden bli ett mer återkommande problem på somrarna. I framtiden kommer stadens allmänna ytor att behövas ses över för att kunna erbjuda en dräglig och svalkande stadsmiljö även under högsommaren.

Med nya moderna verktyg vill vi på Tyréns hjälpa kommuner och samhällsplanerare att ligga steget före för att skydda samhällets riskgrupper mot värmestress. Vi kan ge råd översiktligt vilka delar av staden som är mest utsatta. Vi kan även hjälpa till och på detaljnivå visa var det är mest prioriterat att satsa på åtgärder.

Med moderna verktyg kan vi skydda riskgrupper från värmestress.

För att minska effekten av en värmebölja kan fler grönytor anläggas och fler träd planteras i städer, då det har en svalkande effekt. Vi kan med våra modeller visa på vilka svalkande effekter trädplantering innebär. Beräkningsresultatet blir ett verktyg för att prioritera och besluta var vegetation behöver behållas eller utvecklas.

Klimatanpassning minskar effekterna av värme och skyfall

En strategisk planering för grönare städer är även en lösning för att minska effekten av skyfall. På Tyréns erbjuder vi kunden att se en helhet med åtgärder som kan lösa flera problem på ett kostnadseffektivt sätt med en heltäckande ”två lösningar i ett”- tjänst, t ex planering av blå-gröna stråk för att minska dels översvämningsrisker dels minska värmestress.

Exempel på våra tjänster och produkter inom värmekartering:

  • Redogörelse av temperaturmönster i staden
  • Sårbarhetsanalys
  • Åtgärdsplanering
  • Integrering med skyfallskartering

Referenser

Värmekartering i Lerums kommun

Projektet innefattar kartläggning av strålningstemperaturen inom samtliga tätorter i Lerums kommun. Resultatet visar var inom tätorter det finns värmeöar. Resultatet används som ett underlag vid stadsutveckling för att identifiera områden med hög värme. Sårbarhetsanalys av skolor och äldreboende visar var åtgärder behöver prioriteras. 

Värmekartering i Kävlinge kommun

Övergripande värmekartering för samtliga orter. Kommer att användas som underlag för arbetet med ny översiktsplan.

 

Laddar

Webbinarium - Planera för ett ändrat klimat

Framtidens klimat skapar stora utmaningar för kommunerna som planerar framtidens städer. Tyréns använder en karteringsmetod för att hitta åtgärder som möjliggör att motverka både värmestress och skyfall – en metod som ger ”två lösningar i ett”. Se det inspelade webbinariet från den 24 november 2020.

Till webbinariet