Berg

Byggledning berg

Byggledningens huvuduppgift är att leda utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats, helt eller delvis. Som byggledare för bergprojekt medverkar vi i byggnationen av tunnlar för exempelvis väg- och järnväg, bergrumsanläggningar samt bergschakt för byggnader.

Under byggskedet organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen. Dialogen förs till största delen ute på de olika byggarbetsplatserna.

Byggledaren styr projektet mot de mål/budget/kalkyl som definierats tidigare i projektet. Kontinuerligt följer vi upp och bevakar bland annat kvalitets- och miljöplaner, tidplaner och kostnader samt rapporterar till projektledningen/kunden. Vi ser till att objektet besiktigas och vi fokuserar på ett bra överlämnande till drift- och förvaltningspersonalen.