Miljö & klimat

Klimatanpassning

Framtidens klimat kommer förändra förutsättningarna för samhället och dess funktioner. Detta skapar ett behov av resilienta lösningar som anpassar samhället till de nya förutsättningarna och med minimerad klimatpåverkan. Klimatanpassning av samhällen är ett växande område som spänner över många discipliner. Vi på Tyréns arbetar både strategiskt och tekniskt med klimatanpassningsuppdrag för att förebygga sociala, ekologiska och ekonomiska samhällseffekter.

Varaktiga förändringar i klimatet väntas med ökade temperaturer, ökad nederbörd, höjd havsnivå och mer extremt väder med värmeböljor, översvämningar, torka och kanske fler och värre stormar som följd. Klimatanpassning är ett utpekat ett område som hela Europa måste arbeta mer med. Europas kommuner ansvarar för många av de samhällsfunktioner som väntas bli drabbade av ett förändrat klimat.

Tyréns konsulter har god erfarenhet av flera klimatanpassningsprojekt, från mindre lokala anpassningar till stora infrastrukturprojekt och vägledningar på nationell nivå. Vi har den bredd av kompetenser som behövs för att arbeta strategiskt och erbjuder tjänster som bidrar till minskad klimatpåverkan och en ökad klimatanpassning, för ett hållbart och resilient samhällsbyggande.

Utifrån beställarens behov i klimatanpassningsarbetet använder Tyréns kompetenser inom:

  • Vatten
  • Samhällsplanering
  • Riskhantering
  • Strategi och processledning
  • Kommunikation
  • Miljöekonomi och samhällsanalys
  • Geoteknik
  • GIS
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö