Berg

Byggledning inom berg

Byggledningens huvuduppgift är att leda utförandet av det arbete eller projekt som projekterats fram i tidigare skeden. Som byggledare för bergprojekt medverkar vi i byggnationen av tunnlar för exempelvis väg- och järnväg, bergrumsanläggningar samt bergschakt för byggnader.

Under byggskedet lotsar vi uppdragsledning och beställare genom projektet, vi samordnar och följer även upp frågor mellan beställare och entreprenör. Vi styr byggprocessen genom att organisera, planera, samordna, följa upp och dokumentera bygget. Dialogen förs till största delen ute på de olika byggarbetsplatserna.

Byggledaren styr projektet mot de uppsatta målen i kontrakt, budget och kalkyl.

Byggledaren följer upp och bevakar

  • kvalitetsplaner
  • miljöplaner
  • tidplaner 
  • kostnader

Byggledaren styr projektet mot de uppsatta målen i kontrakt, budget och kalkyl. Vi följer kontinuerligt upp och bevakar, bland annat kvalitets- och miljöplaner, tidplaner och kostnader, samt rapporterar till projektledningen. Vi ser till att objektet synas inför slutbesiktning och vi fokuserar på ett bra överlämnande till drift- och förvaltningspersonalen.