Berg

Inspektion och underhåll av berganläggning

För att säkerställa fortsatt funktion och drift av berganläggning, järnväg och väg måste berget i anslutning till dessa inspekteras och underhållas för att klara de krav på funktion och säkerhet som ställs. Inom Tyréns har vi stor erfarenhet sådana uppdrag, och vi är även aktiva i utvecklingsarbetet av BaTMan, som är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar och tunnlar.

Vi använder digitala GIS-baserade tjänster där kunden får stabilitetsbedömning och åtgärdsförslag samlade i en databas med tillhörande karta eller ritning. Databasen förvaltas och ägs av Tyréns. Arbetssättet har flera fördelar; ger en aktuell lägesbild av anläggningen, entreprenören kan nyttja underlaget för åtgärder, möjliggör uppföljning av föreslagna åtgärder, och digital varudeklaration – kvitto på utförda åtgärder.

Vi har lång erfarenhet av arbete med undermarksanläggningar i urban miljö.

Berg inspektion

Vi har konsulter som är utbildade i grundläggande industriell repteknik (SPRAT), och utför inspektioner av bergytor som annars vore omöjliga att nå, eller skulle kräva vägavstängning. Detta ger oss ökad flexibilitet och vi kan snabbt vara på plats för att lösa arbetsuppgiften. Exempel på anläggningar som har/kan inspekterats med repteknik:

  • Komplexa schakt med känsliga installationer eller trasiga stegar/viloplan
  • Bergslänter utmed vägar, bakom hus eller intill/ovan hamnar
  • Media-, väg-, järnväg-, industritunnlar/bergrum med byggnader
  • Såvida det är möjligt utför vi, vid behov, skyddsskrotning i samband med inspektion.

Tyréns har lång erfarenhet av arbete med undermarksanläggningar i urban miljö, alltsedan slutet på femtiotalet när Stockholms ledningstunnlar började byggas. Tyréns har arbetat med diverse frågeställningar som dyker upp kring dessa, såsom utbyggnad, ombyggnad, löpande underhåll och hantering av påverkan från andra bergbyggnadsprojekt i tunnlarnas närhet.

Entreprenadbesiktning 

Vi utför entreprenadbesiktningar baserade på AB/ABT. Vi medverkar som huvudbesiktningsmän eller biträdande besiktningsmän inom förekommande teknikområden. Vi utför förbesiktningar, efterbesiktningar, slutbesiktningar, samt vid behov även garantibesiktningar.