MAX IV – Laboratorium för spetsforskning

MAX IV är en synkrotronljusanläggning som nu byggs i nordöstra Lund. Med synkrotronljus kan man studera hur materien är uppbyggd. Genom MAX IV kommer vi att få ny kunskap och göra upptäckter inom många forskningsområden, exempelvis inom materialvetenskap, medicin och miljöforskning. MAX IV är en unik konstruktion.

Max IV består i princip av ett cirkelformat rör med vakuum i. I röret cirkulerar elektroner i en hastighet nära ljusets. Elektronerna avger ljus med hög energi. När strålningen sedan träffar ett föremål sprids den eller så utsänds partiklar som ger forskarna kunskaper om materialet som träffas. Anläggningen används för att studera till exempel ytor på halvledare eller proteinmolekylers uppbyggnad.

Genom MAX IV kommer vi att få ny kunskap och göra upptäckter inom många forskningsområden, exempelvis inom materialvetenskap, medicin och miljöforskning.

Forskarna på MAX IV arbetar med otroligt små partiklar, på nanonivå. Detta ställer stora krav på byggnaden som inte får vibrera mer än några tiotals nanometer för att inte störa utrustningen. Det är en stor utmaning att bygga anläggningen så utrustningen rör sig så lite med motorvägen E22 i närheten, flera vibrationsalstrande installationer, transporter till och från anläggningen samt att hålla jämn temperatur och fuktnivå i byggnaden. Marken och grundläggningen kommer liksom byggnaden att utformas för att reducera vibrationerna. Miljö- och energiåtgång ses över för att påverka omgivningen så lite som möjligt.

Tyréns uppdrag inkluderar byggnadskonstruktion, geotekniska och geofysiska undersökningar, akustik, miljökoordinering, informationshantering, BIM-samordning i projekt och förvaltning samt mark- och VA-projektering. Tyréns bidrar även med stödresurser för kalkylering och projektledning.

 

Beställare: Lunds universitet / Fastighets AB ML 4 / Peab