Förorenade områden

Förorenad mark i tidiga skeden

Markföroreningar är allt oftare en miljöaspekt vid miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar av planer och program. Det finns stora fördelar med att förorenad mark kommer in tidigt i planeringsprocessen för omvandling och nybyggnation.

Genom att ta in frågeställningen i tidiga skeden (förstudie, översiktsplan eller fördjupad översiktsplan) kan man styra planeringen av utbyggnaden så att man undviker onödiga störningar och kostnader som orsakas av överraskningar i form av marksanering. Möjligheterna till återanvändning av måttligt förorenade massor kan öka om hänsyn tas till detta redan i ett tidigt skede. Tyréns kan stötta med en så kallad Grön Due Diligence som ger dig som exploatör ett beslutsunderlag som ser till att du slipper dolda affärsrisker om naturvärden på platsen hotas.

I tidiga skeden rör det sig om att översiktligt inventera och söka i arkiv för att identifiera eventuella problemområden samt vilka utredningar som behöver tas fram, i senare skeden och inför detaljplan utförs ofta en miljöteknisk markundersökning om man misstänker föroreningar.