Miljö & klimat

Miljö i byggnad

En viktig del i hållbara samhällen är hållbara byggnader, med bra inomhusklimat, hållbara material och med minimal miljöpåverkan. Miljö i byggnad innefattar miljösamordning i byggprojekt och stöd i olika byggskeden vilket kan omfatta allt från planering och nybyggnation till rivning. En del av arbetet för ett hållbart byggande är miljöinventering i befintliga fastigheter för att identifiera eventuella problemområden och säkra att uppsatta miljökrav följs. Tyréns konsulter har också stor erfarenhet av miljöcertifieringssytem för byggnader och beslutsunderlag vid fastigshetsförvärv (due diligens).

Tyréns kan förutom miljösamordning i byggnad genomföra inventeringarna inför rivning och ombyggnation som antingen kan vara inriktad på miljöfarliga ämnen generellt eller specifikt som i PCB inventeringar.

Tyréns erbjuder även projektledning vid sanering av byggnad, miljöstrategi, miljöplan, målsättningar, eventuella certifieringar samt utredningar som radon-, fukt-, energi, avfall, inomhusmiljö och akustik. Projektledningsarbete kan också innefatta kontakt med myndigheter, hyresgäster, bistå fastighetsägaren med stöd vid upphandling, kostnadsbedömning, riskanalys och kontroll av entreprenader så att den blir korrekt utförd.

Miljö i byggnad innefattar miljösamordning i byggprojekt och stöd i olika byggskeden.

Tyréns har idag stor erfarenhet av arbete med de certifieringssystem som används i Sverige som BREEAM, BREEAM-SE, CEEQUAL och LEED och avgränsade system som Miljöbyggnad och Greenbuilding. Vi på Tyréns är experter med god erfarenhet av verktyg och arbetssätt för att få hållbarhetsarbetet att bli en integrerad del i byggprocessen.

I befintliga fastighetsbestånd kan vi utöver miljöcertifiering ta fram underhållsplaner, driftoptimering/energieffektivisering och kostnadsberäkningar.

Vi på Tyréns kan också, inför fastighetsförvärv och försäljningar, bistå med due diligens, som innebär att ta fram beslutsunderlag om ekonomiskt och policymässigt viktiga miljöaspekter. Vi utför teknisk, miljömässig och ekonomisk inventering och bedömning av risker för fastigheter, inkluderande byggnader och omgivande mark.