Trafik

Parkering som kraftfullt verktyg

Det är viktigt att parkering löses på ett sådant sätt att det hamnar i balans med stadens övriga kvaliteter. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med parkeringsnormer och parkeringsplaner utifrån möjligheten att skapa en stad med högre tillgänglighet och trafiksäkerhet samtidigt som man minskar miljöpåverkan.

Parkering för cykel och bil är en viktig del i planeringen av nya områden eller förbättringar i befintliga områden. Tyréns gör parkeringsutredningar, parkeringsplaner och beläggningsanalyser i nya och befintliga parkeringsanläggningar.

Tyréns utredningar och analyser inom parkering genomförs i samband med utveckling av centrumfunktioner, vid nyexploatering av bostäder och verksamhetsområden samt förändringar av gällande detaljplaner eller befintliga parkeringsanläggningar.

Det är viktigt att parkering löses på ett sådant sätt att det hamnar i balans med stadens övriga kvaliteter.

På Tyréns arbetar vi även med utformning av parkeringsplatser. Vi jobbar ofta tillsammans med arkitekter, konstruktörer och landskapsarkitekter när det gäller utformning av gatuparkering, markparkering, parkeringsgarage eller parkeringshus. Vi utreder utrymmeskrav, ramplutningar, ljussättning, skyltning och trafikföring i och kring p-anläggningar för optimal framkomlighet, orienterbarhet och trafiksäkerhet inne och utanför parkeringsanläggningen.

Vi utformar även varumottagningar och lastintag så att de blir yteffektiva och funktionella.

Vi hjälper dig med allt inom parkering, till exempel:

  • Parkeringsstrategier för bil och cykel
  • Parkeringsnorm för bil och cykel
  • Parkeringsutredningar
  • Parkeringsplaner
  • Analys av befintlig parkeringssituation genom inventering och beläggningsstudier
  • Mobilitetsåtgärder för minskat behov av bilparkering
  • Attraktiv cykelparkering
  • Utformning av parkeringsanläggningar
  • Körspår
  • Varumottagningar och lastintag

Läs mer!

Tyréns  har varit med och tagit fram skriften Parkering för hållbara stadskärnor - I små och medelstora kommuner för SKR.

Till skriften