Nyheter
12 mars 2021

Konsten att välja rätt material för ett hållbart byggande

Trä som byggnadsmaterial står allt högre i kurs och många nya projekt profilerar sig som trähussatsningar. Ofta lyfts hållbarhet fram som en viktig aspekt för att välja trä. Elias Baena, affärsutvecklare för trähusbyggnation på Tyréns, reder ut begreppen kring trähus och hållbarhet.

Att bygga större projekt och högre hus i trä blir nu allt vanligare. Det här är en omställning som till stora delar drivs av behoven att hitta nya lösningar för att hantera klimatfrågan. Men hur ser det egentligen ut när det gäller konkreta fakta för trä som byggnadsmaterial?

För att vara rak på sak - är det alltid det mest hållbara alternativet att bygga med trä?
– Det finns utrymme för betydligt fler trähussatsningar och de lämpar sig ofta bra ur ett hållbarhetsperspektiv, men visst finns det projekt eller delar av projekt där trä inte är optimalt. Ett uppenbart exempel är grundkonstruktioner. I vissa fall passar det bäst med en ren trästomme, men i andra kan det vara mer lämpligt med en hybridvariant.

Hur stor andel av projekten är det som lämpar sig bäst med trä som huvudsakligt material?
– Den senast tillgängliga statistiken från 2019 visar på att var femte lägenhet i ett flerbostadshus var byggd med trä som stommaterial. Den här siffran kan växa betydligt och det är rimligt att vi här i Sverige kan ha en betydligt större andel byggprojekt med trä som huvudsakligt material. Lämpligheten måste styra och där är det självklart positivt att hållbarhet nu får en allt större plats i diskussionen om materialval.

Hur görs då bedömningen när material ska väljas?
– Här handlar det om ett beslut där det behöver finnas samsyn mellan flera olika discipliner och där arkitekter och konstruktörer måste hitta en gemensam linje för vad som är mest lämpligt. Ibland kan det finnas direkta krav från beställaren, men i de allra flesta fallen gäller det att ha expertis inblandad i ett tidigt skede för att utvärdera vad som lämpar sig bäst. Det kan till exempel vara utifrån hållbarhetstänk, ekonomi, brandfrågor, tillgänglig tid, eller vilken verksamhet som byggnaden är avsedd för.

Viktiga förutsättningar som påverkar är på vilken plats som projektet genomförs, byggnadens utformning och sist men inte minst vad ska den användas till. Övriga aspekter som behöver vävas in är till exempel arkitektur och andra specifika behov.

Beskriv när det kan vara mer lämpligt med andra material och varför?
– Självklart finns det exempel på byggnationer där trä är mindre lämpligt. För grundkonstruktioner är betong nästan alltid det bästa valet. Varje material har för- och nackdelar och det kan till exempel handla om hållfasthet, vikt, fukttålighet och miljöegenskaper. Därför är det bättre att vända på frågan och söka svaret på när ett visst material är mest lämpligt.

Därför skulle jag vilja se fler kombinationer av material i våra byggnader och hybrider som är optimerade utifrån hållbarhet och kravbild. Då är det av mindre betydelse om slutprodukten sedan består av 80 procent trä och 20 procent betong, eller 50 procent trä och 50 procent betong.
Närheten till material är en viktig faktor för att undvika onödig klimatpåverkan och kostnader vid transporter. En annan del handlar om vilka förutsättningar som finns när det gäller konstruktionen, till exempel när det gäller grundläggning.

Nu har vi diskuterat nya byggnader men hur ser det ut när det gäller ombyggnationer?
– Trä fungerar ofta väldigt bra för tillbyggnad, till exempel när redan bebyggda områden ska förtätas. Eftersom trä bara väger en femtedel av vad betong gör och samtidigt har hög hållfasthet, så är det ofta optimalt för påbyggnad av befintliga hus där vikten har stor betydelse.

Så till sist. Är det rent av så att det görs för slarviga analyser och att trä ibland väljs utan kritisk granskning?
– Det förekommer men det kan också vara så att trä inte analyseras som alternativ och därmed väljs betong och stål av gammal hävd och vana. Med andra ord så finns det en viss risk eftersom det är många parametrar att ta hänsyn till och det finns helt klart en utvecklingspotential för många när det gäller analysdelen. Det viktiga är att ha prioriteringarna klara innan projektstart och att hitta helhetsperspektivet där områden som den planerade byggnadens funktion, arkitektur och teknik optimeras tillsammans med hållbarhet och ekonomi. På så sätt uppnås den helhetslösning som bäst matchar målbilden.

 

Lyssna på ett poddavsnitt som djupdyker i för- och nackdelar med att bygga i trä

Läs mer om Tyréns erbjudande inom träbyggnation

 

Sveriges största parkeringshus i trä

Ett spännande uppdrag med en utmanande träkonstruktion mitt i Malmö.

Bild: Lloyd's arkitektkontor

Läs mer