Nyheter
8 november 2022

Projektering pågår av Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn

Tyréns projekterar Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn med stort fokus på hållbarhet och finner lösningar som skapar värde både för beställaren och landskapet där järnvägen växer fram.

Tyréns på fältbesök där sträckan kommer att gå genom skogen. Foto: Tyréns

Norrbotniabanan ska ge snabba, säkra och mer miljövänliga resor mellan Umeå och Luleå. Tyréns har Trafikverkets förtroende och projekterar delsträckan mellan Robertsfors och Ytterbyn.

Det är något visst med att anlägga helt ny järnväg, det är lite historiskt. Det här är jungfruligt landskap och järnvägen kommer att vara till nytta för generationer framöver, säger Tyréns uppdragschef Marcus Mellbin.

Omfattande detaljprojektering
Från Tyréns arbetar närmare 150 personer från ett 20-tal tjänsteområden med den två mil långa sträckan genom skog och kulturmiljö. De ska upprätta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för utförandeentreprenad. Konstruktion, mark, geoteknik och vägutformning är stora områden, tillsammans med en stor del av hållbarhet, miljö och underlag till ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Arbetet startade våren 2022 och ska vara avslutat i september 2024, en option om förlängning finns.

Det är ett stort arbete som omfattar detaljprojektering av järnvägsanläggningen och väganläggning avseende mark och ett 30-tal byggnadsverk. Det är hårda klimat- och LCC-krav samt underlag till tillstånd för vattenverksamhet. Det är extremt stor mängd arbetshandlingar som ska tas fram och alla bygghandlingar ska vara på detaljnivå, förklarar Marcus.

Det är fantastiskt roligt att få jobba med uppdraget mellan Robertsfors och Ytterbyn. Vi på Tyréns har goda erfarenheter i stora infrauppdrag. Vi har en nationell organisation och är duktiga på att samordna oss i koncernen så att vi kan resurssätta varje uppdrag med rätt person på rätt plats. Vi har också många erfarna medarbetare som gör att vi kan leverera med bra kvalitet, säger Daniel Karlsson, biträdande affärschef väg och järnväg nord.

Hållbarhet är viktigt i uppdraget och det är viktigt för oss Tyréns, för världen och för framtiden. Vi är öppna och nyfikna, sammantaget gör det att våra kunder kan känna sig trygga med oss och att vi levererar det som kunden vill ha utifrån sina behov.

Många broar på sträckan
På sträckan finns 29 broar, mest plattrambroar men även en lång landskapsbro över Hertsångersälven och en längre bro över E4. I uppdraget samarbetar Tyréns med både ELU och systerföretaget Kelprojektas. Jia Egneblad är teknikansvarig för bro.

Vi ska ta fram bygghandlingar för en stor mängd broar. Det speciella i detta uppdrag är att vi gör det för så många broar samtidigt. Det är en spännande utmaning och innebär att teknikområdet blir stort och en stor mängd information som ska hanteras samtidigt. Förfrågningsunderlagen som vi producerar måste ju hänga ihop och tidplanen ska följas, så fokus ligger på att jobba på rätt saker. Samtidigt ska vi säkerställa en god arbetsmiljö för de som arbetar i uppdraget och hålla hög kvalitet. En nyckel är att träffas mycket och skapa god sammanhållning samt jobba nära beställaren.

3D-modell av vägbro och faunapassage. Bild: Tyréns


Win-win för alla
Landskapet är varierande mellan Robertsfors och Ytterbyn. Det är omväxlande skog och jordbruksmark. Det är också ett kulturlandskap med fornlämningar, ängslador och kolmilor.

En järnväg innebär förändringar i landskapet, och vi är måna om att projektera den på bäst möjliga sätt med låga vallar för att behålla siktlinjer. Marken består av sulfidjordar med många skikt. De är försurningskänsliga, men vi avser att återanvända massorna lokalt. Det finns gamla torvtäkter som vi vill återställa till skogs- eller jordbruksmark. Det är riktig win-win för alla. En jättebra lösning och roligt att jobba med, som också skapar stor nytta och mervärde, berättar Peter Ögren som är teknikansvarig för Miljö och Kulturmiljö.

Sträckan kommer även att gå genom kulturlandskap. Foto: Tyréns


Tyréns är också involverade i omfattande tillstånd för vattenverksamhet som bland annat rör nya broar och bortledning av grundvatten.
Vi gjorde en naturvärdesinventering i somras, och jobbar även med att flytta skjutbanan i Ånäset till andra sidan järnvägen. Det är en jättefin gest från Trafikverket att hjälpa de som drabbas. Vi återvinner skjutvallarna och flyttar massorna till den nya platsen.

Hållbarhet i fokus
Hållbarhet är centralt för Tyréns sedan länge. Tyréns har också utvecklat verktyget Tyrimpact för att systematisera hållbarhet i uppdrag, vilket uppskattas av kunderna. Arbetet med Norrbotniabanan ställer höga krav på miljö, klimat och livscykelkostnader (LCC).

För att lyfta hållbarhet som fokusområde för Norrbotniabanan skapades en ny roll. Jag ska hålla ihop hållbarhetsområdet med miljö, LCC och klimat. På miljösidan finns tydlig lagstiftning och rutiner för miljöstyrning och tillståndshantering, men klimat och LCC ligger lite efter där, berättar Lisa Thorén Hedin som är delprojektledare hållbarhet.

På så sätt får vi in en profession i uppdragsledningen som tänker och jobbar utifrån hållbarhet. Det är bra, säger Marcus Mellbin. Alla teknikområden är medvetna om målen och vet vilka krav som gäller.

Det är människorna som gör projekten
Marcus är en erfaren uppdragschef och har jobbat mycket med stora infrastrukturprojekt.

Vi har ett väldigt bra samarbete med beställaren på Trafikverket i uppdraget. Det är så det ska vara. Hos Tyréns finns en familjär vi-känsla upplever jag. Som i ett mindre bolag, trots att Tyréns är ett stort företag. Jag upplever att kollegorna har rätt attityd och kompetens för att lyckas med ett stort uppdrag som Norrbotniabanan, vilket krävs för ett uppdrag som detta. Det är roligt med uppdrag – folk tar ansvar och växer. Alla som arbetar i projektet är viktiga för mig och en förutsättning för att lyckas på lång sikt är att alla trivs och har roligt på jobbet.

 

Läs mer om Norrbotniabanan på Trafikverkets webbplats
Tyréns vinner stort uppdrag för Norrbotniabanan
Tyréns tidigare uppdrag för Norrbotniabanan