Mäta och följa upp social hållbarhet med fokus på sociala investeringar

I Tyréns forsknings- och innovationsprojekt Sociala obligationer har vi utvecklat tjänster för att arbeta systematiskt med social hållbarhet inom ramen för sociala investeringar.

Mäta effekter av sociala investeringar

En av utmaningarna med social hållbarhet är att följa upp och mäta sociala effekter. Vad gäller arbetet med sociala investeringar är just mätbarhet en central del, där vi genom innovationsprojektet har erhållit kunskap och erfarenheter.

Vi har inom ramen för innovationsprojektet utvecklat metoder för att systematisera arbetet med social hållbarhet för att implementera, mäta, utvärdera och verifiera nyttan kopplat till en specifik investering.

Lång kunskapsutveckling

Innovationsprojektet Sociala obligationer har pågått sedan 2020. Projektet är en vidareutveckling av ett uppdrag där Tyréns hjälpte Europeiska Investeringsbanken med att ta fram beslutsunderlag för deras utvärdering av de sociala aspekterna i ett utvecklingsprojekt som de avsåg att investera i. Inom ramen för uppdraget utvecklade Tyréns en modell baserad på 21 indikatorer som kan övervakas på lång sikt. Tyréns har också hjälpt Årehus AB att ansöka om ett lån för social hållbarhet för en förskola i Duved. Kommuninvest godkände låneansökan om 70 miljoner kronor.

Vi har utvecklat metoder för att systematisera arbetet med social hållbarhet.

Tjänster vi erbjuder

Utifrån innovationsprojektet har Tyréns tagit fram tjänsteerbjudanden där vi hjälper kunder med:

  • Förstudie låneansökan
    Inkluderar nulägesanalys och behovsanalys där kunden får insikter om förutsättningar för ett systematiskt arbete med social hållbarhet och dokumentation som krävs inför låneansökan.
  • Ansökan om lån för social hållbarhet
    Vi hjälper kunden att ansöka om ett lån för social hållbarhet, via Kommuninvest. Inkluderar bland annat analysarbete och underlag för effektmätning.
  • Effekthemtagning – årlig rapportering
    Vi hjälper till att sammanställa utfall för indikatorer och rekommendationer med avseende på det systematiska arbetssättet i samband med årlig rapportering.