Samhällsplanering och analys

Kunskaps- och beslutsunderlag

Stadsutvecklingsprocesser är komplexa och kräver hänsyn till många olika intressen och förutsättningar. För att göra rätt vägval och säkerställa hållbara resultat krävs solida kunskaps- och beslutsunderlag. 

Tyréns kan med sin breda kompetens erbjuda en mångfald av utredningar och analyser på såväl global som lokal nivå inom områden som bostadsmarknad och bostadsförsörjning, näringsliv och regional utveckling, GIS och statistikbearbetning, social- och ekonomisk hållbarhet och innovations- och processledning. Genom att erbjuda rätt typ av analys i rätt skede av planeringen underlättar vi processen att fatta strategiska beslut som genererar mervärden för människa och miljö. 

Exempel på vad vi kan stötta med: 

 • Bostadsmarknadsanalyser och bostadsförsörjningsprogram   
 • Regionala effektbedömningar 
 • Potentialanalyser 
 • Kompensationsberäkningar i tillståndsprocesser 
 • Kompetensförsörjningsstudier 
 • Omvärldsanalyser 
 • GIS-analyser och visualisering 
 • Ekonomiska analyser så som Livscykelanalyser (LCC och LCA), Kostnads-nyttoanalyser och samlad effektbedömning (SEB) 
 • Socialt värdeskapande analyser (SVA) 
 • Socialkonsekvensanalyser, barnkonsekvensanalyser och ekonomiska konsekvensanalyser 
 • Multikriterieanalyser 
 • MER-analys (Metod för Emotionella och Rationella beslut)  
 • Kapacitetsstudier  
 • Trafikanalyser  

Vi erbjuder utredningar och analyser både lokalt och globalt.

Bostadsmarknad och bostadsförsörjning 

Frågor som rör bostadsmarknaden kräver ofta fler kompetenser, med förståelse för hur ekonomi och konjunkturen påverkar både utbudet och efterfrågan på bostäder, samt kunskap om planeringsprocessen och förståelse för kommunens förutsättningar. På Tyréns har vi allt detta och kan därför vara ett stöd för er i alla delar som rör bostadsmarknaden. Vi bistår bland annat offentliga och privata kunder med marknadsanalyser kring efterfrågan och betalningsvilja utifrån platsens specifika förutsättningar. Vi kan även vara ett stöd till kommuner i deras ansvar att planera och tillhandahålla bostäder till sina invånare.  

Kontakta oss för bostadsmarknadsanalyser och bostadsförsörjningsprogram och betalningsviljestudier. 

Näringsliv och regional utveckling 

Näringsliv och arbetsmarknad är betydelsefulla motorer för lokal, regional och nationell utveckling. Att identifiera och förstå nyckelfaktorer som driver dessa både i lokala och nationella perspektiv hjälper till att fatta kloka beslut för framgångsrik tillväxt. Till vår hjälp använder vi egenutvecklade analysverktyg med detaljerad ekonomisk information för samtliga privata och offentliga verksamheter i Sverige. Tillsammans med demografi och bostadsstatistik ger det oss möjlighet att ta fram de underlag som behövs för välgrundade beslut om vägval i strategisk planering. 

Kontakta oss för kartläggning samt behovs- och potentialanalyser inom näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och hållbar samhällsutveckling.

Innovations- och processledning 

Innovationer - nya sätt att lösa utmaningar och svara på behov i våra samhällen, är centrala för omställningen till en mer rättvis och hållbar framtid. På Tyréns arbetar vi både systematiskt och kontinuerligt med innovation i vår vardag. Inte sällan identifierar vi utmaningar som vi ser att flera av våra kunder har gemensamt, och arbetar då med riktade innovationsuppdrag tack vare vårt interna innovationsprogram. Vi arbetar nära olika behovsägare i samhället, för att skapa lösningar som bäst svarar upp på de aktuella behoven. Tyréns är också vana att vägleda andras innovationsprocesser, och har då stor nytta av vår erfarenhet att arbeta systematiskt med innovation i kombination med vår kompetens inom processledning.  

Kontakta oss för innovations- och processledning av stadsutvecklings- och infrastrukturuppdrag.

Statistikbearbetning och GIS  

I stadsplaneringsprocesser står vi inför utmaningen att hantera omfattande mängder kvantitativ data kopplade till den befintliga geografin. På Tyréns använder vi oss av GIS i urval och statistikbearbetning för att möjliggöra förståelse och analys av komplexa data så att den kan omsättas till solida besluts- och kunskapsunderlag. 

Genom att integrera statistik och data i olika geografiska lager blir det möjligt att identifiera optimala platser för bostäder, företag, grönområden och infrastrukturprojekt. Den visuella representationen på kartor gör också informationen mer tillgänglig och underlättar kommunikationen av olika förslag till allmänheten. På så vis ökar vi delaktigheten och skapar möjligheter för öppen dialog om stadsutvecklingen. 

Kontakta oss för GIS-analyser, statistikbearbetning och visualiseringar.

Utredningar och analyser 

För vägledning i hållbar samhällsutveckling finns behov att fördjupa sig i frågeställningar för ökade insikter, utvärdera planer och effekter, väga olika alternativ mot varandra samt genomföra konsekvensbedömningar. Tyréns genomför dessa utredningar och analyser både i väldefinierade format och verktyg, men också explorativt efter uppdragens behov. 

Vi hjälper er med effektutvärderingar, livscykelanalyser (LCC), kostnads-nyttoanalyser, multikriterieanalyser, studier i dynamiska samhällseffekter, sociala- och ekonomiska konsekvensanalyser, kompensationsberäkningar i tillståndsprocesser, analyser kring ekonomisk och social hållbarhet, MER-analyser (Metod för Emotionella och Rationella beslut). 

Kontakta oss för social- och ekonomiska utredningar och analyser.