Exploateringsprocess för ett projektbaserat arbetssätt

Tyréns har stöttat Enköpings kommun i deras verksamhetsutveckling genom att ta fram en processbeskrivning för exploateringsprojekt.  

Kartläggning och analys

Uppdraget inleddes med en inventering och kartläggning av kommunens behov. Tjänstepersoner som arbetar i eller har nära samröre med exploateringsverksamheten intervjuades om styrkor och utmaningar.

Tyréns analyserade utvecklingsbehovet och förankrade med beställaren. Därefter genomfördes workshops i syfte att rama in exploateringsprocessens beståndsdelar och förankra innebörden av ett projektbaserat arbetssätt med medarbetarna. Vid workshoptillfällena identifierades verksamhetens behov av vidareutveckling och anpassning av mallar, rutiner, rollbeskrivningar och samarbetsforum för att stödja det projektbaserade arbetssättet.

Tyréns leverans bestod av en illustration av exploateringsprocessen med förslag till beslutstillfällen och innehåll i respektive beslut samt en mall för exploateringskalkyl. 

Vad Tyréns kan hjälpa till med: 

Ett projektbaserat arbetssätt innebär att ett team organiserar, dokumenterar och utför aktiviteter kopplat till ett definierat uppdrag mot uppsatta mål utifrån en tidplan och budget. Projektets medlemmar har uttalade roller som medför ett ansvar att bevaka eller driva vissa frågor inom ramen för projektets avgränsningar. Tyréns kan bistå i övergången till ett projektbaserat arbetssätt tillämpbart på exploatering och stadsutveckling genom att vara rådgivare eller leda arbetet genom att:  

  • Genomföra en övergripande behovsinventering och kartläggning av vilka styrdokument och rutiner som finns (nulägesanalys) och vad som behöver kompletteras för ett projektbaserat arbetssätt.  
  • Definiera exploateringsprocessens ingående delar och beskriva relationen till kommunens strategiska arbete och detaljplaneprocessens skeden.  
  • Identifiera och beskriva behov av beslutstillfällen och underlag. 
  • Leda processen för framtagande av styrdokument.   
  • Framtagande av mallar för markanvisnings- och exploateringsavtal samt exploateringskalkyl.  
  • Förslag till metod för förankring i berörda verksamheter. 

Beställare: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enköpings kommun