Gasverket – från stängd industri till levande stadsmiljö

Gasverket har höga kulturvärden i framförallt fina industribyggnader från 1900-talets början som nu ska användas på nytt sätt. Tyréns projektleder exploateringen av gasverksområdet.

Industribyggnaderna ska renoveras samtidigt som nya byggnader, gränder, torg och parker ska anläggas. I Tyréns uppdrag att projektleda exploateringen av Gasverksområdet ingår många spännande platsspecifika frågor.

Hur ska bevarade byggnader användas på bästa sätt? Hur hanteras behoven av sanering i förhållande till intresset att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse? Hur hanteras dagvatten och skyfall i ett delvis bebyggt och väldigt platt område?

För att möjliggöra omvandlingen ska projektet skapa tredimensionella fastigheter, ta fram miljödomar för arbete under grundvattnet och göra markmiljöundersökningar och kulturvärdesinventeringar.

Beställare: Exploateringskontoret Stockholms Stad 

Foto: Jens Nilheim