Mot Åmål 2050 – Översiktsplan för Åmåls kommun

Tyréns är med och tar fram Åmåls nya översiktsplan. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Den omfattar hela kommunen och är vägledande för kommande planering och beslut kring hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras och utvecklas.

Åmål är präglad av sin vackra natur och de utflyktsmål som finns både på land och genom sjösystemen. Inom en snar framtid ska en ny fabrik för elmotorer byggas i Åmål. Den här satsningen bidrar, i kombination med goda möjligheter att bo naturskönt och kunna arbeta på distans, till en framtidsanda för hela kommunen.

Tyréns uppdrag är att i samarbete med kommunen ta fram den nya digitala översiktsplanen. Nu pågår arbetet med att ta fram en samrådsversion. Det har varit ett omfattande arbete där Tyréns experter haft ett nära samarbete med tjänstemän och den politiskt tillsatta styrgruppen, samt deltagit i möten med medborgare, kommun och länsstyrelse.

Översiktsplanen syftar till att utveckla kommunen till en hållbar och attraktiv kommun.

Tyréns har ansvarat för framtagande av samtliga planhandlingar, kartmaterial, digitalisering av befintligt underlag samt samordning, tidsplanering och projektekonomi. I ansvaret ingick att avväga mellan olika intressen, framför allt i den känsliga kustmiljön. Tyréns har därutöver tagit fram det bostadsförsörjningsprogram och lokalförsörjningsprogram som är underlag till planen och upphandlat framtagandet av utredning av översyn av behov av kulturmiljöutredning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Översiktsplanen har målåret 2050 och redovisar Åmål kommuns övergripande strategier och geografiska ställningstaganden som syftar till att utveckla kommunen till en hållbar och attraktiv kommun.

 

Beställare: Åmåls kommun

En vacker dag i Åmål hamn