Stadsomvandling av centrala Sickla i Stockholm

Det före detta ndustriområdet och handelsplatsen i Sickla, strax öster om Stockholms innerstad, utvecklas steg för steg till en modern och levande stadsdel. Det aktuella uppdraget omfattar detaljplanen för den västra halvan och första etappen av ett större stadsbyggnadsprojekt, som sammanlagt omfattar ca 7000 nya kontorsarbetsplatser och 500 nya bostäder. Tyréns deltar bland annat med samordnande stadsplanerare på uppdrag av fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, som står bakom utvecklingen.

Området utgörs idag i huvudsak av parkeringsplatser och låga handelsbyggnader. Omvandlingen innebär att området kompletteras med kvarter med kontor, bostäder och bland annat handel och restauranger i bottenvåningarna. Därtill nya gator, torg och promenadstråk. Flera närliggande stadsutvecklingsprojekt pågår parallellt i Sicklaområdet, liksom omfattande utveckling av kollektivtrafiken med bland annat pågående utbyggnad av tunnelbanan till Nacka. Tillsammans kommer projekten stärka Sickla ytterligare som en innehållsrik och blandad stadsdel, viktig knutpunkt och viktig hubb på Stockholms arbetsplatsmarknad.

Projektet drar fördel av bra kollektivtrafik, det centrala läget i både Nacka och Stockholm som helhet och utvecklar redan använd mark. Samtidigt tillförs många sociala värden med omvandlingen till en stadsdel med större variation av verksamheter, boendemiljöer och mötesplatser. Bland annat studeras trygghetsfrågor och barnperspektivet.

Stadsbyggnadsprojektet omfattar totalt cirka 150 000 kvadratmeter kontor och 500 bostäder, samt gator och offentliga rum. Utredning och hantering av markföroreningar orsakade av tidigare industriverksamhet, åtgärder för skyfallshanterting liksom förhållningssätt till områdets kultur- och industrihistoriska arv är centrala frågor i arbetet. Projektet utgör en viktig del av Atrium Ljungbergs omfattande hållbarhetssatsning Stockholm Wood City, världens största stadsbyggnadsprojekt i trä. 

Arbetet har skett i samarbete med Nacka kommun och Gehl Architects som står bakom masterplankonceptet. Utöver stadsplanerare bidrar Tyréns med expertis rörande trafikplanering, akustik, geoteknik, avfallshantering och bedömning av barnkonsekvenser.
 
 
Beställare: Atrium Ljungberg
Bildcred: 
Flygbild med vita volymer – Atrium Ljungberg/ WTR
Flygbild SWC – Atrium Ljungberg/ White Arkitekter