Stadsomvandling av centrala Sickla i Stockholm

Centrala Sickla, i Nacka kommun, utgör hjärtat av ett före detta industriområde som utvecklats till en urban stadsdel. Uppdraget omfattar detaljplan för ytterligare 7000 nya kontorsarbetsplatser och 500 nya bostäder. Tyréns deltar bland annat med samordnande stadsplanerare på uppdrag av fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, som står bakom utvecklingen.

Centrala Sickla utgörs idag av parkeringsplatser och låga handelsbyggnader. Med planförslaget tillförs kvarter med kontor, bostäder och bland annat restauranger och butiker i bottenvåningarna. Därtill nya gator, promenadstråk, torg och grönytor. Flera andra närliggande stadsutvecklingsprojekt pågår i Sicklaområdet, liksom omfattande utveckling av kollektivtrafiken med bland annat pågående utbyggnad av tunnelbanan till Nacka. Tillsammans kommer projekten stärka Sickla ytterligare som en innehållsrik och blandad stadsdel, viktig knutpunkt och hubb på Stockholms arbetsplatsmarknad.

Projektet drar fördel av bra kollektivtrafik, det centrala läget i både Nacka och Stockholm som helhet och utvecklar redan använd mark. Samtidigt tillförs många sociala värden med omvandlingen till en stadsdel med större variation av verksamheter, boendemiljöer och mötesplatser. Bland annat studeras trygghetsfrågor och barnperspektivet.

“Planarbetet omfattar utformning av cirka 150 000 kvadratmeter kontor och bostäder samt gator och offentliga rum.”

Planarbetet omfattar utformning av totalt cirka 150 000 kvadratmeter kontor och bostäder samt gator och offentliga rum. Även utredning av markföroreningar orsakade av tidigare industriverksamhet, liksom förhållningssätt till områdets kulturhistoriska värden ingår. En viktig del i omvandlingen är att skapa en blandad och sammankopplad stadsmiljö, men också att tillföra grönska och stärka kopplingar till befintliga grönområden. Området saknar idag vegetation varför en planerad park kommer tillföra ett stort värde till stadsdelen.


I uppdraget arbetar Tyréns tillsammans med Gehl Architects och Gatun Arkitekter. Andra teknikområden som Tyréns bidrar med är trafikplanering, akustik, geoteknik och bedömning av barnkonsekvenser.

Beställare: Atrium Ljungberg
Bilder: Atrium Ljungberg