Översiktsplan för Danderyds kommun

Tyréns har tagit fram en digital översiktsplan (ÖP) för Danderyds kommun. Danderyd är en storstadskommun belägen cirka en mil norr om Stockholm. År 2020 bodde 32 000 invånare i kommunen som är en av landets minsta med sina cirka 28 kvadratkilometer. Danderyd är en av Sveriges mest exploaterade kommuner och präglas till stora delar av sin särart som trädgårds- och villastad.  

Tyréns experter har under 2019-2022 uppdragslett det omfattande arbetet med att ta fram en ny digital översiktsplan som omfattade samråds-, gransknings-, och antagandehandlingar. Uppdraget har inneburit uppdrags- och processledning, budgetansvar, samordning av experter samt övergripande ansvar för det material som ska tas fram inklusive kartor och texter. I nära samarbete med kommunen har Tyréns tagit fram markanvändningskartan, utvecklingsinriktning, strategier, planeringsriktlinjer samt övriga texter. I uppdraget ingick även workshop med politiken, samt dialoger med medborgare.  

Översiktsplanen består av fyra målområden som utgår från kommunens vision och från information som samlats in från olika källor såsom dialoger med medborgare och förtroendevalda, kommunala styrdokument, samt regionala och nationella globala mål och styrmedel. Målen ligger sedan till grund för översiktsplanens förslag på hur mark- och vattenområden ska utvecklas.  

Foto: Danderyd kommun/Erik Somnäs