Processledning - Tvärförbindelse Södertörn

I projekt Tvärförbindelse Södertörn har Tyréns bland annat haft i uppdrag att samordna planläggningsprocessen för vägplanen med alla inblandade aktörer och roller som ingår i arbetet.

Planläggningsprocessen för transportinfrastruktur består av flera olika skeden som i respektive skede, utöver utredningar, analyser och projektering, även involverar olika externa intressenter och aktörer. Det kräver stor förmåga att förstå och samordna de olika externa processerna med det interna projekteringsarbetet och de tekniska utmaningarna. Detaljprojektering av vägens eller järnvägens lokalisering och utformning ger tillsammans med framförallt en miljökonsekvensbeskrivning det underlag som behövs för att göra en väg- eller järnvägsplan. Samtidigt behöver projektet synkas med till exempel kommunernas fysiska planering och med eventuell process för tillståndsansökan enligt Miljöbalken.

Processledning av infrastrukturprojekt innebär att samordna alla inblandade uppgifter och roller samt ansvara för att planen och processen följer den lagstiftning som gäller. Detta har varit en av rollerna Tyréns har haft i projekt Tvärförbindelse Södertörn.

Trafikverket planerar en ny väg från E4/E20 till väg 73 som kallas Tvärförbindelse Södertörn. Projektet berör kommunerna Botkyrka, Huddinge och Haninge samt södra delen av Stockholm, vilket tillsammans benämns Södertörn. Vägen ska binda samman de regionala stadskärnorna Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum för att stärka deras utvecklingspotential.
 
Infrastrukturnätet inom Södertörn är särskilt bristfälligt i väst-östlig riktning, där varken vägnätet eller strukturen för kollektivtrafiken är utformat för att effektivt klara stora resandeflöden. Därav kommer en ny tvärförbindelse anläggas respektive breddas där den kan gå längs befintlig väglinje.